Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Bra förutsättningar för årets budget

En stark ekonomi gör det möjligt att satsa på välfärden. Kommunens budgetförutsättningar för 2017 är bra. Befolkningen ökar och det ger mer intäkter.

Kommunens ekonomi är god och det visar också de stora överskott som vi haft de senaste åren. Kommunens olika verksamheter går bra och de flesta gör plusresultat.

Läs hela budgetplanen här

Den budget vi lägger innebär satsningar på skolan så att de kan få täckning för ökat barn- och elevantal inom förskola, grundskola, gymnasie och komvux/svenska för invandrare. Satsningarna inom skolan innebär att vi startar två nya förskolor och en tredje planeras och det betyder att vi trots ökning av barn kan börja minska barngruppernas storlek. Vår budget innebär också en satsning på elevhälsan eftersom ökningen av elever gjort att skolhälsovården varit underbemannad. Vi satsar också mer resurser på ökad måluppfyllelse, trivsel och trygghet i skolan genom satsning på jämställdhet.

Resurser i budgeten
När det gäller socialtjänsten innebär vår budget att vi ger nämnden resurser för att möta ökningen av antalet personer som behöver socialtjänstens stöd utifrån att man är i behov av äldreomsorg, är arbetslös, eller har behov av annat stöd. Vi utökar också nattbemanningen inom äldreomsorgen. Budgeten innebär att socialnämnden får ytterligare resurser för att vi ska kunna ta bort de delade turerna, konkret innebär det fler anställda inom äldreomsorgen.

Utökar stödet till föreningar
Vi utökar också stödet till föreningarna, detta är viktigt med tanke på folkhälsa och integration. Satsningar som görs inom kulturområdet innebär bland annat att vi kan öppna ett historiskt museum i Kvarteret Vågen.

Eventuell ökning hemtjänsten
Trots de stora satsningarna som vi gör kan vi budgetera  för ett resultat på 27,3 miljoner kronor, överskottet behöver vi med anledning av de investeringar som  ska göras de närmsta åren. Vi har också avsatt drygt  29 miljoner kronor i reserv för oförutsedda händelser, en del av dessa pengarna är öronmärkta för eventuell ökning i hemtjänsten. Vi har också öronmärkt medel för eventuell start av ett medborgarkontor 2017.

Ny stadspark
De investeringar vi gör nästa år betyder att vi kan påbörja arbetet med en ny stadspark; Svinvallen, göra Torgen mer attraktiva, öppna en ny förskola; Även-tyret, rusta upp gator och cykelvägar samt fortsätta planläggningen av Vålösundet. Vi har sedan tidigare 
år flera pågående projekt, bland annat kommer om-  och nybyggnationen av Södermalmsskolan stå klart årsskiftet 2017/2018, om- och nybyggnationen av  Stenstaliden skola kommer avslutas under tidig vår och en ny gymnasieskola, Teknik och Innovationscenter, kommer dra i gång under 2017.