Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Upphandlingsformer

Här hittar du förklaringar till de olika typer av upphandlingar som finns enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Tröskelvärde

Tröskelvärden är de beloppsgränser som avgör om en upphandling ska följa de nationella reglerna LOU (kapitel 19) och LUF och LUK, eller de direktivstyrda reglerna (övriga kapitel i LOU, LUK och LUF). Huruvida upphandlingens totala värde över- eller understiger ett visst tröskelvärde, avgör vilka regler som ska följas. Vid beräkning av upphandlingens totala värde ska hela avtalsperioden beaktas, inklusive eventuella optioner.

Tröskelvärdena revideras vartannat år efter beslut i Europeiska kommissionen. Nuvarande tröskelvärden gäller fr o m 1 januari 2016. För varor och tjänster enligt LOU är beloppet 1 910 323 kronor. För varor och tjänster enligt LUF och LUFS är beloppet 3 820 645kronor, för LUK är beloppet 47 758 068. För byggentreprenader är beloppet 47 758 068 kronor. Vid upphandlingar över tröskelvärdet ska leverantörer i Europa ges möjlighet att lämna anbud.

Upphandling över tröskelvärdet

Öppen upphandling/ Öppet förfarande
Är öppen för alla leverantörer att lämna anbud på. Upphandlingen annonseras ut och inga förhandlingar får förekomma.

Selektiv upphandling/ Selektivt förfarande
Upphandlingen sker i två steg.

  1. Annonsering med inbjudan att delta. I annonseringen ska specifika krav på leverantörerna anges. Ansökningar kommer in från alla som vill delta.

  2. Ett antal leverantörer väljs ut bland dem som uppfyller kraven och till dessa skickas sedan förfrågningsunderlaget ut. Inga andra än de inbjudna leverantörerna får lämna anbud och inga förhandlingar får förekomma.
     

Förhandlad upphandling/ Förhandlat förfarande
Detta är en typ av selektiv upphandling, som ovan, men där man kan ta upp förhandling med en eller flera leverantörer. Efter kvalificeringen inbjuds leverantörerna att lämna anbud eller till förhandling.

Upphandling under tröskelvärdet

Förenklad upphandling/ Förenklat förfarande
Är en upphandling som är öppen för alla leverantörer att lämna anbud på. Offentliggörande ska ske i en elektronisk databas och/eller i rikstäckande media. Förhandling får ske med en eller flera anbudsgivare

Urvalsupphandling/ Urvalsförfarande
Alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud varefter vissa av de sökande inbjuds till anbudsgivning. Denna upphandlingsform ska annonseras i en elektronisk databas och ansökningsperioden får inte vara kortare än tio dagar från det att inbjudan publicerades. Upphandlingsformen motsvarar selektiv upphandling men för lägre belopp.

Direktupphandling
Direktupphandlingsgränsen är sedan 1 januari 2016 534 890 kronor för organisationer som lyder under LOU och 993 368 kronor för organisationer som lyder under LUF eller LUFS.