Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Upphandling

Kristinehamns kommun upphandlar varor och tjänster för cirka 300 miljoner kronor per år till kommunens förvaltningar. På dessa sidor har vi samlat information till dig som är intresserad av att bli leverantör till oss.

Kommunens upphandlingar görs i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), övrig lagstiftning på området och kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer. Vid konkurrensutsättning av kommunala verksamheter ska även kommunens konkurrenspolicy beaktas. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för all upphandlingsverksamhet i kommunen.

Syftet med offentlig upphandling är i första hand ge alla leverantörer möjligheten att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn, men också att främja konkurrensen på marknaden och på så sätt använda skattemedlen på ett effektivt sätt.

Upphandlingens fem principer

Fem grundläggande principer gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. De är följande:

1. Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör främst på grund av nationalitet eller genom att ge ett lokalt företag företräde.

2. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika eller ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle.

3. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/ESS-länder.

4. Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

5. Principen om transparens innebär en skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet. Anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar.