Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Tillsyn över alkohollagen

Enligt 8 kap 1 § Alkohollagen är det kommunen och polismyndigheten som utövar den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna.

Förebyggande tillsyn

Ska bedrivas bland annat i form av information till tillståndshavarna samt erbjudande om att delta vid olika utbildningstillfällen.

Inre tillsyn
Avser kontroll av uppgifter från olika myndigheter, till exempel frågor av ekonomisk art, rapporter angående tillståndshavarens vandel och rapporter avseende andra myndigheters restauranginspektioner. Företagens försäljningssiffror undersöks genom rapporter från tillståndshavarna. Fortlöpande övervakning av marknadsföringen.

Yttre tillsyn
Innebär kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker i enlighet med tillståndet och gällande lag. Bedömning av ordningsläget i och utanför restaurangen och graden av berusning hos gästerna. Kontroll av att servering inte sker till minderåriga. Den yttre tillsynen förutsätter inspektion på restaurangerna kvälls- och nattetid och framförallt under veckosluten. Kontroller av till exempel kassa- och bokföringsrutiner, arbetstillstånd m m. Denna tillsyn genomförs tillsammans med andra myndigheter (polis, skattemyndighet, länsstyrelse och räddningstjänst).

Avgifter för tillsynsverksamhet

Kommunen har enligt 7 kap 13 § Alkohollagen rätt att ta ut tillsynsavgifter. Tillsynsavgift tas ut i en fast och en rörlig del.

  • Fast tillsynsavgift för de som har normaltid (kl 11:00-01:00): 1 500 kr/år

  • Fast tillsynsavgift för de som har utsträckt serveringstid: 5 000 kr/år

  • Rörlig tillsynsavgift: Avser inre och yttre tillsyn på serveringsställena. Avgiften är differentierad utifrån den omsättning av akoholförsäljning som serveringsstället har.

Årsomsättning i kr Avgift kr
0-25 000 0
25 001-50 000 1 500
50 001-200 000 3 000
200 001-400 000 6 000
400 001-600 000 9 000
600 001-1 000 000 12 000
1 000 001-2 000 000 15 000
2 000 001- 18 000