Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Servitut

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Det finns avtalsservitut och officialservitut.

Avtalsservitut

Avtalsservitut är ett avtal mellan fastighetsägare om att upplåta en rätt för en eller flera fastigheter att nyttja en annan fastighet. Det är alltså en civilrättslig handling, ett avtal, utan inblandning från en myndighet och som inte kan överklagas. Avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret efter ansökan till Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning.

Finns ett avtalsservitut eller nyttjanderätt som beviljades före 1 juli 1968 för din fastighet kan det behöva förnyas. Lantmäteriet gör via den så kallade Förnyelselagen en städning i registret där inaktuella eller felaktiga servitut kommer tas bort från fastighetsregistret 2018 om de inte används. Mer information om Förnyelsen finns på Lantmäteriets webbplats.

Officialservitut

Officialservitut bildas, ändras och upphävs genom en förrättning utförd av en lantmätare och innebär ett myndighetsbeslut som kan överklagas.

Officialservitut redovisas i fastighetsregistret både som text och som karta. Fastighetsregistret är ofullständigt vad gäller officialservitut som skapats före 1972.