Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Regler för alkoholservering

Slutna sällskap

Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening eller annan sammanslutning utöver den ifrågavarande tillställningen.

Vid prövning av ansökan om serveringstillsånd ska det slutna sällskapet uppfylla följande krav:

 • Innan tillställningen börjar ska arrangörerna exakt veta vilka personer som kommer. Detta innebär att arrangören på lämpligt sätt tar emot anmälningar från de personer som kommer att deltaga.

 • Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning. Det förhållandet att entréavgifter tas ut och att lokalen är öppen för nya gäster under tillställningen innebär att serveringen bedrivs till allmänheten.

 • Antalet medlemmar får inte bli alltför omfattande. Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort eller en lokalförening som även är öppen för organisationens samtliga medlemmar inom regionen eller landet, kan exempelvis inte anses vara slutna sällskap.

 • Annonsering i massmedia är ej tillåten.

 • Lagad mat ska tillhandahållas vid tillställningen.

 • Serveringen ska normalt avslutas senast kl 01.00.

 • Ungdom under 18 år får ej serveras alkoholdrycker.

Serveringstillstånd till allmänheten

För att erhålla serveringstillstånd till allmänhet krävs enligt alkohollagen bland annat att den sökande är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna samt att skriftligt kunna dokumentera sina kunskaper i alkohollagen

Lämpliga lokaler
Lokalen ska ha ett av miljökontoret godkänt restaurangkök. Beredning av mat ska kunna ske från råvaror. Köksutrustning och berednings-ytor ska vara anpassade för ett varierat och rikt utbud av lagad mat. Ekonomilokalerna ska vara tillräckliga. Antalet sittplatser ska vara tillräckliga.

Teatrar, konserthus och minibarer på hotell
Samma krav som för vanlig restaurang med undantag för kravet på godkänt kök och matutbud. Inrättande av minibarer får ske på hotell med serveringstillstånd. Allmänna grundsatser för serveringspolitiken har sedan länge varit att ordning, skötsamhet och trevnad skall råda vid servering. I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företags-ekonomiska eller näringspolitiska, bör de alkoholpolitiska hänsynen ha företräde.

Avgifter för prövning av serveringstillstånd till allmänheten

I alkohollagen ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Kommunfullmäktige har beslutat om följande taxor/avgifter från 2009-01-01:

 • Nyansökan: 12 000 kr

 • Utvidgat tillstånd: 4 000 kr

 • Utökade serveringstider: 8 000 kr

 • Förändringar i bolagets ägarstruktur: 3 000 kr

 • Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten: 6 000

 • Tillfälliga tillstånd/slutna sällskap, första gången per kalenderår: 700 kr

 • Tillfälliga tillstånd/slutna sällskap, 2:a till 12:e gången per kalenderår: 300 kr.