Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ölförsäljning

Enligt alkohollagen behövs inget särskilt tillstånd för försäljning av öl. Vissa krav ska dock vara uppfyllda:

  • Verksamheten ska bedrivas i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade
    med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.

  • Matvaror ska försäljas i lokalen ur det sedvanliga livsmedelssortimentet, t ex mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker och frukt samt brett urval konserver liksom djupfrysta matvaror.

  • Den som bedriver detaljhandel av öl ska anmäla detta till kommunen. Hon/han ska också utöva särskild tillsyn över försäljningen och det ska finnas ett för verksamheten lämpligt program.

Avgift för försäljning är 2 000 kronor per kalenderår.