Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ljudnivåer vid evenemang

Om du driver en verksamhet med till exempel livemusik eller dansmusik kan du behöva söka tillstånd för detta hos Polismyndigheten. Miljö och hälsoskydd är remissinstans och yttrar sig genom att skriva vilka ljudnivåer som inte får överskridas. Det är dels för de som vistas vid evenemanget/nattklubben, men också för att närboende inte får störas.

Miljö och hälsoskydd har tillsyn enligt miljöbalken. Deta innebär att om klagomål inkommer, kan dessa behöva utredas och då är det viktigt för dig som företagare att kunna visa att du har rutiner för hur din verksamhet fungerar och att ljudnivåerna inte överskridit gällande riktvärden.

Nedan följer lite information och tips vad du bör ha i ditt egenkontrollprogram.

Bullermätning

Dokumentation ska ske av uppmätta ljudnivåer. Mätning bör göras både vid publik och vid utomhusarrangemang även ute vid närmsta bostäder vid fasad. Klockslag när mätning utfördes ska anges. Den som mäter bör ha god kunskap i hur man mäter och eventuella felkällor. Bullernivåerna ska ligga under riktvärdena som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:15). Länk hittar du här till höger.

Det finns även riktvärden för hur mycket det får låta i bostäder i anslutning till till exempel en nattklubb. Länk hittar du här till höger. 

Upprätta en skiss som visar högtalarnas placering och höjd samt markera var bullermätningen skett i lokalen. Vid utomhusspelning är det viktigt att tänka på placering av högtalarna med hänsyn till närboende och att publiken inte ska kunna komma för nära högtalarna. Vid utomhusarrangemang bör ljudnivåerna vid närmsta bostadsfasad inte överstiga 65 dB(A) ekvivalentnivå för att undvika störning. För att underskrida riktvärdet på 65 dB(A) behöver man därför anpassa ljudnivåerna redan vid publikplats.

Tänk på detta

  • Vilken typ av mätinstrument används?

  • Är mätaren tillförlitligt eller behöver ni införskaffa annan mätutrustning?

  • Ljudanläggningen ska kunna låsas av sakkunnig för att inte överskrida riktvärdena.

  • Den som ansvarar för musiken ska ha nödvändiga kunskaper om risker med höga ljudnivåer och vilka riktvärden som gäller.

  • Någon bör utses som ansvarig för att kontrollera att dörrar och fönster inte är öppna under inomhusarrangemanget. Detta behöver kollas flera gånger så länge arrangemanget pågår.
     

Har du frågor kring vad som gäller för buller vid till exempel evenemang eller utomhusserveringar, välkommen att kontakta miljö och hälsoskydd. Kontaktuppgifter hittar du här till höger.