Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Lantbruk

Kor som stirrar i kameranMiljö och hälsa ansvarar för tillsynen över lantbrukets miljöpåverkan och andra frågor där människor eller miljö kan utsättas för olägenheter av lantbruket. Det är dock länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollen. Till höger hittar du länken till länsstyrelsens hemsida om djurskydd.

I samband med inspektioner hos lantbrukare tittar vi bland annat på:

 

Gödselhantering

Lagring av stallgödsel ska ske på täta underlag/behållare så att inte yt- och grundvatten förorenas. Lagringsvolymen för stallgödsel ska med god marginal klara lagringsbehovet. Det är viktigt att gödsel sprids på rätt sätt så att näringen kommer grödan till godo och risken att näringsämnen hamnar i vattendrag och sjöar minimeras.  

Nitratkänsliga områden

(Ölme, Kristinehamn, Visnum och Visnums Kil församlingar)

Från och med 1 april 2016 ingår stora delar av Kristinehamns kommun i de så kallade nitratkänsliga områdena. I dessa områden gäller skärpta regler för lagring och spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel. Det råder spridningsförbud från 1 november till 28 februari och även övriga delar av året är det förbjudet att sprida gödsel på frusen, snötäckt, vattenmättad eller översvämmad mark. Mer information om nitratkänsliga områden hittar du här.

Utanför nitratkänsliga områden

(Rudskoga församling)

Från 1 december till 28 februari får du inte sprida gödsel om den inte kan brukas ner inom tolv timmar.

Dispens

Det finns möjlighet att söka dispens från spridningsförbuden om det finns särskilda skäl. Blankett för dispensansökan hittar du här till höger.

Bekämpningsmedel

Spridning och lagring av bekämpningsmedel ska ske på ett miljöriktigt sätt. För att köpa och sprida bekämpningsmedel klass 1 och 2 behöver du ha gått behörighetskursen på länsstyrelsen och ha tillstånd. Från 26 november 2016 gäller att en lantbruksspruta måste vara funktionstestad av en behörig testare och godkänd av Jordbruksverket. Innan sprutan används måste protokollet från funktionstestet skickas in till Jordbruksverket för ett godkännande. Mer om detta kan du läsa här.

All yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska dokumenteras i en sprutjournal och sparas i tre år. Läs mer om hur du fyller i en sprutjournal här.

Informera miljö och hälsa vid förändringar

Planerar du att utöka djurhållningen så att den kommer att omfatta mer än 100 djurenheter ska det anmälas till miljö och hälsa. Blankett för anmälan hittar du här till höger.

Du bör alltid kontakta miljö och hälsa när du planerar förändringar i din djurhållning. När lantbrukare låter förpröva stallar hos länsstyrelsen granskar länsstyrelsen endast stallet utifrån djurskyddslagen. Det är miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som kontrollerar att kraven på lagringskapacitet är uppfyllda och att man har tillräcklig spridningsareal. I samband med ansökan om förprövning till länsstyrelsen skickar vi ut en begäran om uppgifter om gödselmängder, lagringskapacitet och spridningsareal. Blankett för att fylla i dessa uppgifter hittar du här till höger.

Lagstiftning

Viktiga bestämmelser som kan vara till nytta för dig hittar du genom att klicka på följande länkar:

Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om
miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö och hälsa via kontaktuppgifter här till höger.