Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Innovation Vattenkraft

Under perioden 2015-2018 pågår projektet Innovation Vattenkraft 2.0 - Vattenkraft som bas för nya innovationer i Norra Mellansverige.

Övergripande mål

De små och medelstora företagen i Norra Mellansverige ska ha breddat sin marknad genom att ha skapat nya lösningar för ökad användning av miljöanpassad koldioxidfri vattenkraft.

Målet utgår från:

  • Näringens behov av plattformar för kunskapsinhämtning/utbyte/uppbyggnad och synlighet av den småskaliga vattenkraftnäringen.

  • Den potential som finns i vattenkraft utifrån outnyttjad kapacitet och ökad nederbörd kopplad till klimatförändringar.

  • Den höga risk för bortfall av produktionskapacitet pga. anläggningars ålder och miljömässigt hårdare legala krav.

Projektmål

Regionens små- och medelstora företag inom småskalig vattenkraft ska stärka sin konkurrenskraft och öka sin tillväxt.

Målet ska nås via nya förbättrade produkter, tjänster och system som växer fram via den plattform som projektet utvecklar i form av nätverk, ny kompetens eller nya verktyg/metoder/processer.

Projektet ska arbeta för att öka synligheten av näringen och därigenom öka intresset för produkter, lösningar och ge ökad tillgång till kompetens.

Målet utgår från samhällets behov av minskad klimatpåverkan och de regionala företagens uttalade behov av plattformar för nya produkter och ökad synlighet.

 

Här finns ett bildspel som presenterar projektet.