Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Information om köldmedier

Har du köldmedieutrustning i din verksamhet?

Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet eller är starkt klimatpåverkande. För att minska utsläppen av dessa ämnen ställs särskilda krav på hantering av köldmedier. Reglerna gäller dig som bedriver yrkesmässig verksamhet och som äger eller använder en köldmedieutrustning i din verksamhet. En köldmedieutrustning är till exempel en kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump.

Regelbunden kontroll

Beroende på köldmediemängd ska utrustningen genomgå periodisk läcksökning med olika tidsintervall. Från och med första januari 2015 gäller EUs nya f-gasförordning (EG 517/2014). De nya reglerna påverkar läcksökningsintervallen av köldmediesystem. Dessa ändras från att vara baserade på kilo till att baseras på CO2e (koldioxidekvivalenter). För att räkna fram CO2e för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediernas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor).

Gränserna 3, 30 och 300 kilo ersätts av 5, 50 och 500 ton CO2e där 5 ton medför läcksökning minst var tolfte månad, 50 ton minst var sjätte månad och 500 ton minst var tredje månad. Intervallen för läcksökning fördubblas om ett läckagevarningssystem installeras. Utrustning med mindre än 5 ton CO2e omfattas inte av kraven på läcksökning.

Registerföring

För varje utrustning med över tre kg fyllnadsmängd ska det föras register över genomförda periodiska läcksökningar, påfyllning eller avtappning av köldmedium, vem som genomför åtgärderna och övriga ingrepp som berör köldmediekretsen.

Årlig rapportering

Om köldmedieanläggningens totala fyllnadsmängd uppgår till minst 10 kg måste en årsrapport skickas till miljö och hälsa senast den 31 mars efterföljande år. I de tio kg ska utrustning med mindre än tre kg fyllnadsmängd inte räknas med. För handläggning av årsrapporten tas en avgift ut som motsvarar 1,5 timmes handläggningstid.
Från och med 2018 är gränsen för rapporteringsskyldighet baserad på CO2e och gränsen för rapporteringsskyldighet går vid 14 ton CO2e.

Informationsplikt vid nyinstallation eller konvertering

Från och med första januari 2017 är gränsen för informationsplikten baserad på CO2e i stället för på mängd köldmedier. Före nyinstallation eller konvertering av köldmedieutrustning som innehåller 14 ton CO2e eller mer ska miljö och hälsa informeras. Installation eller konvertering får enbart utföras av en certifierad kylfirma.

Regler från och med 2020

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (R404A) får inte fyllas på vid installation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton CO2e (motsvarar 10 kilo R404A). Förbudet gäller från och med den första januari 2020.

Miljösanktionsavgift

Om du inte följer lagstiftningen kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om miljösanktionsavgift. Bland annat ska miljösanktionsavgift beslutas om kontrollrapporten lämnas in för sent, om kontroll inte utförs, om register inte förs över utrustningen eller om miljö och hälsa inte informerats före nyinstallationen. Avgiften tillfaller staten.

Mer information

Ytterligare information hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Se länk till höger.

Kontakta oss

Har du frågor kring köldmedier är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna till höger.