Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Cisterner & oljetankar

Anmälan

Innan installation av cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter utomhus eller i mark ska anmälan göras till Miljö- och hälsa. Detsamma gäller om man vill hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Anmälningsblankett om förvaring i cistern och informationsblad hittar du här till höger under relaterade länkar. Kontaktuppgifter till handläggare hittar du också här till höger.

Regelbunden kontroll

Alla cisterner/tankar som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarlig västska (eldningsolja, diesel, spillolja) måste numera kontrolleras regelbundet. Reglerna har kommit till för att förebygga utsläpp till mark och grundvatten. Cisterner och rörledningar av metall rostar. Glasfibercisterner och rörledningar kan till exempel skadas av sättningar i marken. Trasiga överfyllnadsskydd orsakar av och till onödiga oljeutsläpp.

Hur ofta?

Hur ofta kontrollerna skall göras beror på cisternens och rörledningarnas korrosionskydd. Längsta intervall är 12 år. Vanligast är 6 år. Inom vattenskyddsområde finns särskilda bestämmelser. För cisterner i mark har regler om återkommande kontroll funnits länge. För cisterner ovan mark infördes regler år 2000. Man fick då några år på sig så att cisterner utomhus skulle kontrolleras första gången senast 1 Juli 2004 och cisterner inomhus senast 1 Juli 2006.

Vems ansvar?

Det är den som använder (äger eller hyr) cisternen som ansvarar för att kontrollerna görs. Bestämmelserna om återkommande kontroll är förenade med miljösanktionsavgift (f.n. 2000 kronor) vilket ska påföras den som underlåter att genomföra kontroll inom angivna intervall. Kontrollerna får endast utföras av företag som har särskild ackreditering för detta. Mer information om ackrediterade företag finns på Swedacs hemsida.

Sökvägen är: ackreditering-sök efter ackrediterade verksamheter-ackrediteringsområde = cisterner-öppna samt filtrera på lämpligt län). Oljeleverantören kan säkert annars upplysa om lämpliga ackrediterade företag.

Kontrollrapport

Skyldigheten att sända in kopia på kontrollrapporten till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen upphörde den 1 juni 2009. Aktuell kontrollrapport skall dock hållas tillgänglig så länge cisternen är i bruk och kunna uppvisas på begäran.

Skrota/ta ur bruk

Om cistern tas ur bruk måste den tömmas och rengöras noggrant annars kvarstår kravet på återkommande kontroll. För rengöringen/skrotningen behöver man normalt anlita ett företag med erforderliga tillstånd. Vidare måste åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Om cisternen skall stå kvar och i framtiden tas i bruk på nytt måste den dessförinnan kontrolleras av ett ackrediterat företag. Cistern som tagits ur bruk skall anmälas till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Tillstånd för brandfarlig vara

Tillstånd för brandfarlig vara kan behöva sökas. Ansökan handläggs av Bergslagens räddningstjänst. Klicka här för att komma till deras hemsida.