Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Avgifter för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och timavgiften är för närvarande 1 010 kr.

Varför tas det ut en avgift?

Miljö- och byggnadsnämnden är en tillsynsmyndighet som ska kontrollera efterlevnaden av miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter. Enligt miljöbalken ska myndigheten ta ut avgifter för de kostnader som uppstår i samband med prövning och tillsyn. Det är alltså inte skattebetalarna som ska betala, utan den som söker tillstånd, anmäler eller bedriver en verksamhet. En tillsynsavgift ska bland annat täcka kostnaderna för förberedelse, inspektion, efterarbete, rådgivning, inläsning av aktuell lagstiftning och information till verksamheten.

Du kan läsa mer i vår folder eller i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) broschyr "Vad betalar jag för?"

Tillsynsavgifter

Avgifterna tas ut i form av fasta årsavgifter eller timavgifter. Verksamheter med regelbundet tillsynsbehov får betala en fast årsavgift. De fasta årsavgifterna är bestämda utifrån ett beräknat genomsnittligt tillsynsbehov för en viss typ av verksamhet. Vilken avgiftsklass ett företag ska ligga i fastställs i ett beslut som skickas till verksamhetsutövaren. Beslutet grundas på de uppgifter miljö och hälsa har om verksamheten. Timavgift tillämpas för all övrig tillsyn.

Avgifter för tillstånd och anmälan

Avgifter tas också ut för handläggning av anmälningar och tillstånd för till exempel avloppsanläggningar, hälsoskyddsverksamheter, olika miljöfarliga verksamheter och avfallstillsyn.

Kristinehamns kommuns taxa för miljöbalkens område

Här nedan kan du läsa taxan i sin helhet:

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Riskkolumn för årlig tillsynstid

Frågor om avgifter

Du välkommen att kontakta oss på miljö och hälsa via kontaktuppgifter du hittar här till höger.