Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Risk- & sårbarhetsanalys

Enligt lag ska alla kommuner ha en plan för krishantering. Denna plan ska bygga på risk- och sårbarhetsanalyser. För att Kristinehamns kommun ska vara väl förberedd att möta de hot och risker vårt samhälle kan utsättas för har kommunledningen beslutat att risk- och sårbarhetsanalyser som omfattar all kommunal verksamhet ska genomföras.

Risk- och sårbarhetsanalyserna har genomförts enligt en metod som benämns ROSA och som är väl anpassad för kommunens verksamheter. Arbetet har letts av kommunens säkerhetssamordnare och genomförts i samarbete med kommunens riskhanteringsgrupp där representanter för olika förvaltningar och verksamheter finns med.