Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Ordmoln dialogmötena #tyckomkristinehamn i samband med det pågående översiktspla
ordmoln
De ord som användes mest under dialogmötena #tyckomkristinehamn i samband med det pågående översiktsplanarbetet
En man och en kvinna vid släpvagn med turnétext
#tyckomkristinehamn
Hanna och Joel på medborgardialogturné #tyckomkristinehamn i samband med pågående ÖP-arbete
Karta med pilar från platser i kartan som beskriver platsen med text och ytterli
Vilka olika identiteter har vårt centrum? (Bilden är från 2012 Slutredovisning delprojekt 18)

Vision för centrum

Sidan är under uppbyggnad

Hur arbetar vi fram visionen för Kristinehamns centrum?

Den 1 mars påbörjade Centrumgruppen arbetet med att ta fram en vision för centrum. Inledningsvis var det viktigt att alla i arbetsgruppen* skulle kunna svara på nedanstående frågor. Lite längre ner i texten följer en beskrivning hur långt vi har kommit och hur arbetsprocessen kommer att se ut fram tills det att Vision/målbild ska vara klar, vilket är oktober/november 2016.

1. Varför en vision?
Svar: En vision är ett ”dokument” som alla kan hålla sig fast vid. En vägledning för vad vi vill uppnå med vårt centrum.

2. Hur ska visionen med eller utan målbild presenteras när den är klar?
Svar: Visionen ska illustrerar i antal bilder (6-9st) med kortfattad text. Totalt ska visionsdokumentet innehålla max 12 sidor

3. För vem är den till för?
Svar: En vision för vårt centrum kommer bl.a. vara ett hjälpmedel vid nyetableringar, kommunala tjänstemän som arbetar med det offentliga rummet, lokalt närings- och föreningsliv. Inte minst för våra invånare och de som funderar på att flytta hit.

4. Hur får vi fram en vision för vårt centrum?
Svar: Förutom att sätta oss in i underlag från tidigare genomförda dialoger/analyser (se punktlista nedan) kommer vi om det är nödvändigt att arrangera ytterligare dialogaktiviteter. Detta görs om vi upptäcker att vi saknar synpunkter från någon/några målgrupper (ex. ungdomar) eller en plats/er.

 • Dialogmöte fd. JC-lokalen (2012)

 • Slutredovisning ”Ett mer levande och trevligare centrum” (2013)

 • Dialogmöte Svinvallen (2014)

 • Besöksplan (2014)

 • Dialogmöte Torgen (2015)

 • Trygghetsvandring (2015)

 • ÖP-arbetet #tyckomkristinehamn (2015)

 • Trafikstrategin (2015)

 • Planeringsavdelningens första visionsmöte (2015)

 • Åtgärdslista - TUT-Stadsvandringar (2015/2016)

 • Kristinehamns Vision2030 (2016)

 • Polisen och ”Medborgarlöften” (2016- )

 • Diverse analyser, ex. WSP handelsanalys (2013)

Vi har ännu inte gått igenom allt material ovan, men vi kan redan nu utläsa att följande områden är de viktigaste för våra medborgare.

 • Mer liv och rörelse (folkliv)

 • Fler mötesplatser i form av sittplatser

 • Trygghet

 • Tillgänglighet

Hur ser arbetsprocessen ut framöver?

Våren

 • Arbetsgruppen ska identifiera platser i centrum och platsens identiteter. Ex. Gamla stan, Kulturkvarteret Vågen, Kungsgatan södra och norra del, Södra och norra torget osv.

 • Löpande avstämning med Centrumgrupp, Stadsmiljökommitté, Centrumfastighetsägarna och centrumföreningen Omtänksamma Kristinehamn.

 • Eventuellt arrangera ytterligare dialogaktiviteter om vi saknar underlag från en plats eller målgrupp.

 • Kontakta en eller flera illustratörer

Sommar/tidig höst

 • Underlag ska vara klart till illustrationsföretag

 • Illustrationsföretag påbörjar illustrationerna

Oktober/november

 • Visionen ska vara klar för att ingå i Översiktsplanens visionsarbete. Visionen kommer också att presenteras på informationsträff i början av november (datum ej fastställd) dit alla är välkomna.

 • Visionen kommuniceras internt inom Kristinehamns kommun, lokalt och regionalt. Hemsida och sociala medier.

December 2013

 • Ansökan om QM-certifiering där visionen är den viktigaste delen i ansökan

* Arbetsgruppen består av: Sofia Elfström-Gatuchef, Anderas Rudsvik-Chef tekniska förvaltningen, Annelie Wiker-Demokrati- och jämställdhetsstrateg, Kalle Alexandersson-Planeringschef (delprojektledare), Susanne Forsberg-Projektledare Årets stadskärna (delprojektledare)