Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vattenvård

Båttur på Vänern. Övergödning är ett miljöproblem för många svenska vatten, enligt Vattenmyndighetens kartläggningar. Kolstrandsviken, Kilsviken, Varnumsviken och Ölmeviken i Vänern är exempel på vatten som alla har höga näringshalter. Effekterna på djur- och växtliv är tydliga, framförallt genom en ökande artfattigdom. I Varnumsviken inre har bara de mest näringståliga småkrypen, fjädermygglarver och glattmaskar, kunnat överleva, och ungefär så ser det också ut i Ölmeviken. Övergödningen påverkar också fiskfaunan, genom att mört och braxen ökar och abborren minskar, och bidrar till algblomningar.

Projekt för bättre vatten

2009-2012 har Kristinehamns kommun genomfört ett projekt för att reda ut hur vi ska kunna förbättra vattnet i vikarna. Resultatet från projektet hittar du via länken "Rapport från projektet Vattenvård 2009-2012" i vänstermenyn.

Projektet har finansierats med anslag från länsstyrelsen, Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), samt bidrag från Vattenmyndigheten i Göteborg. Ölme- och Varnumsviken har använts som pilotområden och de miljövårdsåtgärder som fungerar bra för de vikarna kan också användas på andra övergödda vatten i kommunen.

Under projekttiden har vi sett över det nuvarande miljöarbetet i avrinningsområdena, gjort mer detaljerade undersökningar av miljön genom vattenprovtagning och kartlagt källor för näringsämnen. Syftet har varit att utreda vilka förutsättningar som finns för att stärka miljöarbetet, och sedan ge förslag på lämpliga metoder och satsningar inför framtiden.

Förutsättningarna för åtgärder har utretts genom diskussioner i de samverkansgrupper som deltagit i projektet. Företagare och föreningar i två lokala ”vattenråd” har tyckt till och kommit med råd och idéer. Tack vare dem har vi tagit fram åtgärder som kan sjösättas ganska snart, och till och med kunnat ”tjuvstarta” med ett par delprojekt. Bland annat har Casco tagit initiativ till att utreda om en våtmark för vattenrening och rekreation kan anläggas intill industrin. Ett strukturkalkningsprojekt har genomförts i Ölmebygden för att minska fosforläckaget från åkrarna.

Målet med åtgärderna är ett renare vatten och en förbättrad ekologisk status i våra vattendrag och vikar. I förlängningen innebär det klarare och bättre badvatten, med mindre risk för algblomningar, och bättre fångster på spöet. En slutsats av undersökningarna är att åtgärder, i bland annat kommunalt VA, enskilda avlopp och jordbruk, sedan åttiotalet har minskat föroreningen av miljön, och att vi nu faktiskt har goda möjligheter att fortsätta utvecklingen mot ett renare vatten och en naturligare vattenmiljö. Minskad näringsbelastning här kommer också att minska mängden näring som sprids vidare till Dalbosjön, Göta älv och Skagerrak.

Åtgärderna inriktar sig på allt ifrån enskilda avlopp, kommunalt VA och industrier till näringsläckage från åkrar och djurhållning.

I vissa fall handlar det om att nå upp till den tekniska standard som krävs, men det finns också behov av att skapa miljöer där vattnet i diken och älvar kan renas. Intresset för gröna strövområden och fågelmarker stort i kommunen, något som har gjort det extra intressant att kombinera syftena vattenrening och friluftsliv.