Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Fördjupad översiktsplan Västra Vålösundet

På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen upprättat ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för västra Vålösundet. Fördjupningen av översiktsplanen kommer sedan den antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft att ligga till grund för de juridiskt bindande detaljplaner som avses upprättas på de platser det anses befogat.

Samråd sker under perioden 24 maj till och med 31 augusti.

Planområdets norra del är beläget ca 3 km nordöst om Kristinehamns centrum och omfattar hela halvön med början söder om Kroksvik och vidare söder ut. Huvudsyftena med planen är ta ett helhetsgrepp på en del av kommunen som saknar en översiktlig planering och att utreda befintliga planeringsförutsättningar inför kommande detaljplanearbete och utdragningen av kommunalt vatten och avlopp till delar av västra Vålösundet.

Upplysningar:
Upplysningar om planförslaget lämnas av:
- Planarkitekt Petra Okanovic, 0550-881 90, eller
- Planeringschef Kalle Alexandersson, 0550-880 02

Synpunkter:
Har ni synpunkter på planförslaget ska dessa skickas skriftligen till:
Kommunledningsförvaltningen
1. Planeringsavdelningen
681 84 Kristinehamn

Märk kuvertet Fördjupad översiktsplan Västra Vålösundet, eller per e-post till:
kommunen@kristinehamn.se
Synpunkter skall vara kommunen skriftligen tillhanda senast 2017-08-31. Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan beslutet överklagas. Men eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan själva innehållet i översiktsplanen inte överklagas.

 

Samrådshandlingar:

Del 1 Planförslag

Del 2 Förutsättningar

Del 3 MKB

Bilaga Kulturmiljöutredning