Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Fördjupad översiktsplan Västra Vålösundet

På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen upprättat ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för västra Vålösundet. Fördjupningen av översiktsplanen kommer sedan den antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft att ligga till grund för de juridiskt bindande detaljplaner som avses upprättas på de platser det anses befogat.

Planområdets norra del är beläget ca 3 km nordöst om Kristinehamns centrum och omfattar hela halvön med början söder om Kroksvik och vidare söder ut. Huvudsyftena med planen är ta ett helhetsgrepp på en del av kommunen som saknar en översiktlig planering och att utreda befintliga planeringsförutsättningar inför kommande detaljplanearbete och utdragningen av kommunalt vatten och avlopp till delar av västra Vålösundet.

Samråd har redan varit (se nedan för planhandlingar). En granskningshandling kommer att läggas ut i början på 2018.

 

Samrådshandlingar:

Del 1 Planförslag

Del 2 Förutsättningar

Del 3 MKB

Bilaga Kulturmiljöutredning