Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Värmepumpar

Bergvärmeborrning utförs på en tomt.En värmepump hämtar värme från till exempel marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller från luften. Värme distribueras inne i huset med hjälp av ett vattenburet värmesystem, ventilationssystem (via uppvärmd tilluft, FTX) eller genom varmluft (via en fläktdel).

Har ditt hus en låg energianvändning kan uteluft vara ett alternativ som värmekälla till värmepumpen. Har huset en hög energianvändning kan värmekällan vara mark, berg, grundvatten eller sjö.

Vad kostar det?

Vissa av värmepumparna har en relativt hög investeringskostnad med det kan ändå vara lönsamt att installera en sådan typ av värmepump eftersom den årliga värmekostnaden för värme och varmvatten blir låg. Har du idag ett eluppvärmt hus kan vissa värmepumpar halvera elanvändningen för värme och varmvatten. 

I Energimyndighetens broschyr Välj rätt värmepump, finns information om vad du skall tänka på när du köper en värmepump. Broschyren har en sammanställning över de flesta värmepumpsmodeller som finns på marknaden idag. Där framgår vad en specifik värmepump kostar, hur mycket energi den kan spara och om den är P- eller Svanen-märkt.

Kom ihåg att tänka igenom vilka energibesparingar du kan göra i ditt hus innan värmepumpen dimensioneras eftersom du annars riskerar att överdimensionera pumpen. En annan sak som är viktig att komma ihåg då du byter en bränslepanna mot en värmepump är att husets ventilation försämras om du har självdragsventilation. Detta kan leda till ökade fuktproblem och försämrad inomhusmiljö. Diskutera därför alltid dessa frågeställningar med värmepumpsentreprenören.

Anmälningsplikt/Tillståndsplikt

Värmepumpar som tar värme ur (eller för värme till) berg, jord eller vatten kan medföra risker för påverkan på främst grundvattnet. För dessa typer av värmepumpar finns därför en anmälningsplikt. Anmälan ska göras till miljö- och byggnadsnämnden. Kontaktperson för anmälan hittar du här till höger. Blankett finns under relaterade länkar.

Inom områden med kommunalt vatten och avlopp är oftast riskerna små. Undantag är tätorterna Bäckhammar och Nybble som har egna grundvattenverk. Inom stora delar av dessa samhällen finns ett fastställt vattenskyddsområde där värmepumpar som tar värme ur berg, jord eller vatten inte får anläggas.
Om det finns enskilda vattentäkter i omgivningen måste risken för påverkan alltid beaktas. Påverkan kan vara direkt från anläggningen eller indirekt vid bergvärmeborrning som når ner i salthaltigt grundvatten. Särskilt i närheten av Vänern kan relikt saltvatten påträffas redan på 60 meters djup. Ett bergvärmehål är normalt minst dubbelt så djupt. Relikt saltvatten finns på varierande djup inom hela kommunen. En bra tumregel kan vara att undvika att borra djupare än de vattenbrunnar som finns i omgivningen.
Kring Bergsjön råder tillståndsplikt för värmepumpar (luftvärme undantaget) enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan tillstånd inte alltid ges.

Ta kontakt med grannen

Energiborrhål och kollektorer kan på olika sätt påverka omgivningen. Den som vill placera anläggningen närmare egen tomtgräns än 10 meter eller närmare befintlig anläggning än 20 meter ska därför inhämta yttrande från berörda grannar. Berörd blir den vars tomt till någon del hamnar närmare anläggningen än 20 meter eller som har egen anläggning inom 20 meter. Avståndet 20 meter grundar sig på att termisk påverkan mellan bergvärmehål kan anses försumbar vid avstånd överstigande 20 meter.

Luftvärmepumpar

En värmepump som tar värmen ur luften innebär normalt inga miljörisker och luftvärmepumpar får därför installeras utan någon anmälan till kommunen. Luftvärmepumpar kan dock ge problem i form av buller och vibrationer. Den som planerar att installera en luftvärmepump behöver därför i förväg övertyga sig om att värmepumpen avger så pass lite buller att störningar inte uppstår för omgivningen eller användaren själv.