Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Varför finns det återvinningsstationer?

Hushåll och företag har ett ansvar att sortera ut återvinningsbara förpackningar och produkter och lämna dom för återvinning och omhändertagande. Detta gäller alla, oavsett hur man bor.

Producentansvar

Återvinningsstationer finns för att det så kallade producentansvaret innebär att tillverkare som sätter en vara, som ingår i producentansvaret, på marknaden ska vara med och tillhandahålla ett retursystem som varan lämnas till när det blivit ett avfall, t.ex. glasförpackning eller pappersförpackning.

Producentansvarets syfte är att få produkter på marknaden   
            

  • som förbrukar minsta möjliga mängd naturresurser

  • är lätta att återvinna

  • inte innehåller miljöfarliga ämnen

     

Målet med hela systemet är ett kretsloppsanpassat samhälle där avfall tas om hand och tillverkare samtidigt tar sitt miljöansvar. Med anledning av detta ser du återvinningsstationer på många platser runt om i landet. Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidninginsamlingen AB (FTI AB) på uppdrag av producenterna.

Är du nyfiken och vill veta mer, läs på FTI AB's hemsida via länken här till höger.

Lagen om producentansvar ingår i Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 15.
Dessutom finns det förordningar om producentansvar som reglerar detaljerna och kraven på producenter och konsumenter, till exempel för batterier, ljuskällor, elektroniska och elektriska produkter.