Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vålösundet östra, del 5

Planförslaget antogs på kommunfullmäktiges sammanträde 30 november 2017.

Detaljplanen Vålösundet östra, del 5 är den femte etappen av planläggningen längs östra Vålösundet. Planarbetet har påbörjats och en workshop hölls med de boende den 23 maj 2014 för att samla in tidiga synpunkter. Därefter har ett planförslag arbetats fram. Planförslaget var på samråd 31 juli - 4 sept 2015 och utställning 15 juni - 9 september 2016.

Antagandehandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Utställningsutlåtande

 

Planhandlingar från tidigare skeden:

Utställningshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

 

Handlingar från tidigare skeden i planprocessen:

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Behovsbedömning

Kungörelse

Bilaga - Naturvärdesbedömning