Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vålösundet östra, del 4

Detaljplanen Vålösundet östra, del 4 är den fjärde etappen i planläggningen av befintliga bebyggelseområden vid Vålösundet östra. Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 21 maj-28 juni 2013 och utställning mellan den 23 januari och 21 februari 2014. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. 

Laga kraft

Detaljplanen har nu vunnit laga kraft (2015-05-22) genom Mark- och miljööverdomstolens (Svea hovrätt) beslut att inte ge något prövningstillstånd. Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Efter att kommunfullmäktige antog detaljplanen i juni 2014 överklagades planen först till Länsstyrelsen som tog beslut den 26 september 2014 att avslå överklagandena. Detaljplanen överklagades sedan vidare till Mark- och miljödomstolen som i sin dom från 24 februari 2015 avslår överklagandena. Nu har detaljplanen vunnit laga kraft genom beslut i högsta instans.

Antagandehandlingar:

Plankarta

Plan- och genomförandebeskrivning

Gestaltningsprogram

 

Huvuddragen i planen är bestämmelser som reglerar bostadsbebyggelsen med utgångspunkt i kommunens intentioner, som är att möjliggöra permanentboende och bevara områdets karaktär samt trygga allmänhetens tillgänglighet till strand-och grönområden. I den fördjupade översiktsplanen för Vålösundet östra, antagen 2010-09-30, presenteras kommunens övergripande intentioner för området. Denna har legat till grund för detta detaljplaneförslag.