Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vålösundet östra, del 2

Mark- och miljödomstolens beslut har ej överklagats vidare och det innebär att detaljplanen nu har vunnit laga kraft! Genomförande av detaljplanen kommer nu att påbörjas och först i prioriteringen är utbyggnaden/iordningställandet av båtupplaget. För den enskilda fastighetsägaren innebär den laga kraftvunna planen att det nu går att söka bygglov på den nya detaljplanen.

Detaljplan Vålösundet östra, del 2 är en av fem detaljplaner i planläggningen av befintliga bebyggelseområden vid Vålösundet östra. Huvuddragen i planen är bestämmelser som reglerar bostadsbebyggelsen för att möjliggöra permanentboende samt att bevara den karaktär som finns i området. Planen syftar även till att legalisera befintliga bryggor samt att utveckla bryggområden i området men även att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till strand- och grönområden.

Antagna planhandlingar:

Plankarta A (uppdaterad efter kommunfullmäktiges beslut att undanta en del ur planen)

Plankarta B (uppdaterad efter kommunfullmäktiges beslut att undanta en del ur planen)

Planbeskrivning/genomförandebeskrivning

Gestaltningsprogram

Utlåtande