Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vålösundet östra, del 1

Detaljplan Vålösundet östra del 1 är den första etappen i planläggningen av de befintliga bebyggelseområdena vid Vålösundet östra.

Detaljplanen har nu vunnit laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 2012-10-24. Samtliga handlingar som finns här nedan att ladda ned är nu laga kraft-vunna, dvs. de gäller nu istället för tidigare områdesbestämmelser inom planområdet.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Vålösundet östra del 1, 2012-06-19, §95.

Ett viktigt syfte med detaljplanen är att göra det möjligt för fler att bo året runt i området, bland annat genom utökade byggrätter. Enligt de tidigare planbestämmelserna tilläts hus på 80 kvadratmeter (+20 kvm biytor). Inom den första detaljplanen för Vålösundet blir det nu från 130 + 75 kvadratmeter och upp mot 160 + 75 kvadratmeter beroende på var fastigheten är placerad. 

Kommunen har gjort en avvägning mellan intresset att bygga större och bedömningen av hur mycket området tål. På så sätt innebär planen både en utveckling av området, och bevarande av den unika karaktären. 

 

Antagandehandlingens dokument:

Plankarta A

Plankarta B

Planbeskrivning och Genomförandebeskrivning

Gestaltningsprogram

Upphävande av strandskyddet:

Länsstyrelsens beslut

Bilaga: Karta A

Bilaga: Karta B