Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Vålösundet utbyggnad vatten och avlopp
Vålösundet

VA-utbyggnad Vålösundet

170404 Information inför fortsatt arbete på Strandudden

Nu är våren på ingång och vi kommer fortsätta vårt arbete vid Strandudden. Här kommer lite information om vårt fortsatta arbete.

Återställning PEAB

PEAB påbörjar arbetet med återställning av gator och omkringliggande mark vecka 16, arbetet startar längst ute vid Jutviksvägen 48. Asfaltering av de gator som tidigare var belagda är planerade till början av juni.

Gatunamnsskyltar sätts upp i samband med återställning av gator i samma om­fattning som tidigare.

Återställning av naturmark efter VA-schakt vid Stranduddsvägen 20 sker i sam­band med att gatan i området återställs, planerade gångvägar beläggs med stenmjöl.

Kristinehamns Elnät

Nya belysningsstoplar kommer att placeras vid vägkorsningar inom Strandudden. Kristinehamns Elnät AB börjar riva befintlig belysning vecka 14. Markarbeten för belysning/fundament påbörjas vecka 15. Nya stolpar/armaturer sätts upp runt mid­sommar.

Trafik

Det blir parkeringsförbud på Jutviksvägen i höjd med PEAB:s etablering. Parkeringsplatsen vid korsningen Stranduddsvägen/Jutviksvägen blir tidsbegränsad till 6 timmar.

Vippgrindar för att förhindra genomfart ska enligt detaljplan placeras i höjd med Stranduddsvägen 34 samt Fyrvägen 2C och Fyrvägen 8.

Ianspråktagande allmän platsmark

Flertalet av de allmänna ytor som finns inom området är i dag ianspråktagna av privatpersoner med bland annat upplagda båtar, vagnar etc. Dessa ytor är kommunägd mark och ingen privat uppställning/ianspråktagande kommer att tillåtas. Båtar och övrigt privat material som finns på platserna i dag kommer att märkas upp och skall flyttas av ägaren. I de fall ingen ägare ger sig tillkänna och flyttar objektet kommer detta att bortforslas som hittegods i dialog med polisen, och finnas i förvar under tre (3) månader.

Inkoppling kommunalt vatten och avlopp till fastigheten

Ni som är på gång med installation av vatten och avlopp i er fastighet, hör av er för provtagning av ert vatten samt eventuellt klorering innan anslutning. Fastighetens ledningar kopplas inte ihop med det kommunala ledningsnätet förrän godkänt prov uppvisats.

Servisventilen som sitter vid fastighetens förbindelsepunkt får endast hanteras av personal som godkänts av kommunens VA-avdelning.

Lantmäteriet

Alla frågor gällande ersättning för markintrång hänvisar vi till Lantmäteriet. Lantmäteriet har meddelat att alla ersättningar ska vara klara innan semestern.

 

Kontaktpersoner

 

Frågor om pågående arbete,kontakta Mikael Günther, platschef Peab, telefon 0733-37 36 01.

 

Anslutningsfrågor vatten och avlopp, uppsättning mätare, vattenprover mm kontakta Jeanette Olsson, Kund Marknad, telefon 0550-881 09

 

Frågor angående projektet kontakta Pernilla Brunsell Carlson, Univa, telefon 070-560 02 16

 

Frågor gällande om- eller tillbyggnad av bostad/fritidshus och anmälan av avlopp

 

kontakta Jessica Nilsson eller Andreas Mithander, Miljö- Stadsbyggnads­förvaltningen, telefon 0550-885 41 respektive 0550-881 12.

 

Frågor rörande renhållning/avfallshämtning kontakta Annette Carlsson, Renhållningsavdelningen, telefon 0550-881 36.

 

Frågor gällande fastighetsreglering och ledningsrätter. kontakta Lantmäteriet, telefon 0771-63 63 63

 

Vinterbrev Strandudden 2016/2017

Hej!
 
Vi närmar oss jul-och nyårshelgerna och slutet på arbetet med anslutning av fastigheterna på Strandudden till kommunalt vatten och avlopp.

Arbetet med att återställa gator och övriga berörda ytor till ursprungligt skick återupptas som planerat runt påskhelgerna och beräknas vara klart i mitten av juni. Arbetet med asfaltering av tidigare asfalterade gator och översyn av belysningen sker under samma period.

Peab flyttar sina arbetsbodar i januari och kommer efter påsk endast ha en enklare etablering.

Trafik

Gatorna jämnas till innan vinteruppehållet, sandning och snöröjning sköts av projektet.

Efter dialog med Bergslagens räddningstjänst har beslutats att skyltar med gatu­­-namn och nummer sätts upp först till våren.  

Bommen vid Jutviksvägen hålls som överenskommet stängd från jul till påsk eftersom inget arbete bedrivs på Strandudden under perioden.

Dricksvatten

Vattenkiosken flyttas från området på grund av frysrisken, det finns möjlighet att hämta dricksvatten från en utkastare vid pumpstationen på Stranduddsvägen.

Post

Projektet har i dialog med Post Nord kompletterat med några postlådor som saknades och från mitten av december levereras all post till Strandudden.

Renhållningen

Intill dess att arbetet med vatten och avlopp samt gator i området är klart hänvisas ni till de platser som gäller under projektet precis som idag.

När arbetena i övrigt är klara i området kommer era nya gemensamma platser efter hand att iordningställas och tas i bruk. Ni kommer att få meddelande om starttidpunkt i samband med att platserna blir klara.

Övrigt

När det gäller ersättning för fastighetsregleringar och ledningsrätter hänvisar vi till lantmäteriet som handlägger dessa ärenden.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Fakturering pågår och för de som inte kopplat in sig på det kommunala nätet sex månader efter fakturering debiteras en grundavgift.

Vi vill påminna om att servisventilen som sitter i er förbindelsepunkt endast får hanteras av personal som godkänts av kommunens VA-avdelning.

Information om planerad bergskrossning på Strandudden 160706

Efter semestern kommer vi med planerad start den 8 augusti att påbörja arbetet med krossning av sten. Arbetet beräknas pågå fram till den 9 september 2016.

Krossning sker måndag-fredag mellan klockan 0700-1800.

Genom att krossa direkt på plats minskar behovet av transporter, både av råberg och av krossmaterial. Det sparar såväl kostnader som miljö.

Vid krossning vattnas transportbandet för att förhindra att dammet sprider sig. Själva krossningen sker i tre steg. Först knackar man berget, sedan grovkrossas det föra att i sista steget efterkrossas d.v.s att man finkrossar ner till bärlager och väggrus.

Vi hoppas på överseende med vårt arbete och att ni följer våra anvisningar med säkerhet under arbetet.

  • Stanna vid avspärrningar.
  • Flytta inte avspärrningarna.
  • Vänta tills du får ögonkontakt med maskinföraren innan du försöker passera arbetande maskin.
  • Vänligen håll alltid säkerhetsavstånd (20 meter) till maskinerna!

 Vid frågor kontakta kund och marknadsavdelningen, Jeanette Olsson på telefon 0550-881 09, eller maila era frågor till jeanette.olsson1@kristinehamn.se

Vår och Sommar på Strandudden 160504

Bästa fastighetsägare, våren är här och sommaren är i antågande.

Fram till sommaren kommer vi att fortsätta spränga klart för gator och VA.

Vi kommer också att påbörja läggning av ledningar i de gator där vi har sprängt. Pågående och kommande avstängningar meddelas som tidigare.


Ledigheter
Måndagen den 6 juni (Nationaldagen) 2016 håller byggarbetsplatsen stängt. Sommarledighet är det från lördag 9 juli till och med söndag 7 augusti 2016. Under dessa veckor utförs endast lättare arbete. Försenade arbeten kan också förekomma i mindre utsträckning.

Trafik
Målsättningen är att samtliga gator på Strandudden ska vara öppna för trafik under sommarsemestern. Eventuella undantag kommer att meddelas.

Dricksvatten under sommaren
En ny vattenkiosk med dricksvatten står vid den blivande parkeringen mitt i Stranduddsområdet.

Kiosken står kvar under hela sommarsäsongen, fram till 30 september eller tills det blir frost. 

Vattnet i kiosken är rent dricksvatten, och behöver alltså inte kokas om det förvaras svalt i rena kärl.


Sopor och post

Sophämtning kommer att fortsätta som hittills, med kärl vid Magasinsvägen respektive Picasso. Under semesteruppehållet i juli lämnar samtliga fastigheter sina sopor vid Picasso.

 

Du som har sommarbrevbäring till Strandudden, anmäler dig till PEAB när du har lämnat in din anmälan till posten, dock senast fredagen den 17 juni. Tillfällig sommarbrevlåda sätts upp vid kvarteret Katamaranen på Tranvägen.


Säkerhet under arbetet
Berätta gärna för era tillfälliga gäster om säkerhet vid maskiner och avspärrningar.

  • Stanna utanför avspärrningar.

  • Vänta tills du får ögonkontakt med maskinförare innan du försöker passera arbetande maskin.

  • Vänligen håll alltid säkerhetsavstånd (20 meter) till maskinerna!

Rena ledningar till nya vattnet

Erfarenheter från samtliga föregående etapper i utbyggnaden i Vålösundsområdet visar att fastighetsinstallationer som varit kopplade till sjövatten är mycket svårare att rengöra. För dessa fastigheter rekommenderas att hela fastighetsinstallationen (ledningar, kranar, varmvattenberedare mm) byts ut innan inkoppling till det nya vattnet.

 

Även gammal utrustning för trädgårdsbruk (utkastare, trädgårdsslangar, vattenspridare, kopplingar mm) bör bytas ut för att hindra spridning av oönskade bakterier tillbaka in i fastighetens nya installationer.

 

Fastigheter med ”otjänligt” eller ”tjänligt med anmärkning” brunnsvatten kommer att få hjälp med 1st klorering och 1st vattenprov´. Om provtagningen visar att fastighets­­installationen trots klorering inte är ren nog att ansluta, bekostar fastighetsägaren själv påföljande rengöring och provtagning tills fastighetens installation är godkänd för anslutning.


Övrigt

Lantmäteriet tar sitt slutliga beslut om ersättning efter att samtliga arbeten i området är avslutade. Beslut skicks skriftligt från Lantmäteriet.


Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Anslutningen är som tidigare meddelats planerat till november/december 2016.


Kontaktpersoner

Entreprenörsfrågor vid pågående arbete, kontakta platschef Mikael Günther på telefon 0733-37 36 01.

 

Gällande anslutningsfrågor vatten och avlopp, uppsättning mätare, vattenprover mm kontakta

Kund- Marknad Jeanette Olsson telefon 0550-881 09

 

Frågor angående projektet kontakta Per Lidén på telefon 0550-881 04

 

Frågor rörande om- eller tillbyggnad av bostad/fritidshus och anmälan av avlopp kontakta Miljö- Stadsbyggnadsförvaltningen Jessica Nilsson på telefon 0550-885 41 eller Andreas Mithander telefon 0550-881 12.

 

Frågor rörande renhållning/sophämtning kontakta Annette Carlsson telefon 0550-881 36.

------------------------------------------------------------------------------------------

Påsk- och sommarledigt på Strandudden 2016-03-07

Ledigheter

Bästa fastighetsägare, påsken närmar sig. Vi kommer att ha byggarbetsplatsen nedstängd under påskdagarna, från och med fredagen den 25 mars till och med måndagen den 28 mars 2016.

Därefter fortsätter arbetena med sprängning för ledningar och gata. Arbetet med VA-läggning startar efter påsk. Dessa arbeten pågår fram till sommaruppehållet.

Sommaruppehållet inleds lördagen den 9 juli och pågår till och med söndagen den 7 augusti 2016. Under dessa veckor utförs endast enklare arbeten. Försenande arbeten kan också förekomma i mindre utsträckning.

Slutförande av VA-arbetena

Efter sommaruppehållet slutförs arbetena med vatten och avlopp. Slutdatum har inte påverkats av vinterarbetena. Om inget oförusett inträffar kommer vi därför enligt ursprunglig tidplan att kunna börja koppla in serviserna under november/december 2016.

Efter juluppehåll 2016 slutförs sedan alla gatuarbeten. Slutbesiktning gata planeras preliminärt till juni 2017.

Säkerhet under arbetet

Av förekommen anledning vill vi påminna om att det är förenat med stor fara att försöka manövrera eller stänga av entreprenadmaksiner. Vänligen håll alltid säkerhetsavstånd till maskinerna!

Rena ledningar till det nya vattnet

Vi vill redan nu passa på att påminna om att VA-installationer i fastighet som har varit kopplade till sommarvatten utgör en risk för det nya vattnet.

Vi har från tidigare etapper erfarenhet att det lätt händer att man av misstag kopplar in gammal utrustning (ledingar, kranar, varmvattenberedare, trädgårdsslangar mm) med oönskade bakteriet. Dessa bakterier kan tyvärr spridas baklänges in i det nya rena kommunala anläggningen. Detta har i föregående etapper lett till att vi har tvingats stänga av det nya vattnet för flera brukare.

Vi rekommenderar därför att all gammal sjövattenutrustning och annat som varit i kontakt med sjövattnet tas bort och ersätts med ny ren utrustning innan inkoppling till det nya kommunala vattnet.

-----------------------------------------------------------------------

Säkerhet under arbetena på Strandudden 2016-01-27

Bästa fastighetsägare, vi har fått väldigt mycket hjälp hittills genom att ni har varit försiktiga vid passage av områden med pågående arbeten.

Av förekommen anledning vill vi påminna om hur ni ska fortsätta hjälpa till med säkerheten under arbetena på Strandudden.

  • Som vi tidigare informerat om är det inte tillåtet att gå innanför avspärrningar med grind runt arbetande maskiner.

  • Man ska alltid ha ögonkontakt med föraren inom maskinens arbetsområde innan man närmar sig maskinen. Detta gäller även maskin som står "parkerad" med till exempel en skopa på marken.

  • Vid sprängningsarbete signaleras "fara", korta signaler - - - - - - och efter att salva gått "faran över" med, entonigt ------------

Om ni behöver akut hjälp med passage, kontakta platschef Mikael Günther eller någon av dem som arbetar på plats.


Vinterarbete på Strandudden 2016-01-19

Eftersom vinterna behagar anlända behöver vi ändra planerna för arbetena nu i januari/februari. De gropar som hålls öppna läggs igen och provisorisk väg återställs.

Sedan fortsätter arbetena i Jutviksvägen med etappen byggbodarna-korsningen Fyrvägen. Arbetena beräknas starta ca 25 januari 2016 och pågå i 3-4 veckor som vädret inte ställer till med problem.

Om vintern fortsätter i februari arbetar vi vidare med Jutviksvägen, etappen Fyrvägen-korsningen till nya gatan (9). Denna etapp beräknas ta ca 2-3 veckor.

Under denna period kommer Jutviksvägen att vara helt avstängd för genomfartstrafik. Brevlådorna vid byggbodarna flyttas därför fredagen den 22 januari tillfälligt till parkeringsplatsen vid Kvarterat Katamaranen.

Snöröjning sköts av PEAB inom arbetsområdet, samt på den tillfälliga arbetsvägen mellan Jutviksvägen och Magasinsvägen. Kontakta Mikael Günther på telefon 0733-37 36 01 om det uppstår problem.

Entreprenören kontaktar berödra fastighetsägare inom avspärrningen innan arbetena startar med anvisning om tillfällig parkering mm. Entreprenören märker upp pågående etapper med rött på stora tavlan vid Presterudsvägen för besökare.

Karta och brev har skickats ut till alla berörda fastighetsägare.

Snöröjning 2016-01-13

Snöröjning på Strandudden ombesörjs av PEAB under byggtiden. Samtliga vägar som tidigare plogats av samfälligheten är nu röjda och kommer att hållas körbara. Även tillfällig anslutningsväg mot Magasinsvägen omfattas av entreprenörens snöröjning under byggtiden. Vid eventuella problem, kontakta platschef Mikael Gunther direkt på tfn 0733-37 36 01.

Kontaktuppgifter

PEAB: Mikael Gûnther tele 0733-37 36 01, mikael.gunther@peab.se

EL/Tele: Respektive nätägares felanmälningsnummer

Kristinehamns kommun

Kund-marknad: Anslutningsfrågor vatten- och avlopp, Jeanette Olsson tele 0550-881 09.

Om- tillbyggnad av bostad/fritidshus och anmälan av avlopp mm.

Kontakta Miljö- stadsbyggnadsförvaltningen 0550-885 41 Jessica Nilsson, eller Andreas Mitander tele 0550-882 12.

Renhållningen/sophantering: Kontakta Annette Carlsson tele 0550-881 36

Frågor angående projektet: Ingrid Järnefelt tele 0550-881 13

Vi hoppas ni har överseende med störningar under byggtiden.

---------------------------------------------------------------------

151113

Nu är lantmätariförättningen 1 beslutad och kommunen har fått beslut om förtida tillträde till den mark som ställs till kommunens förfoganade i denna förrättning.

Vi har startat borttagning av grönska och annat längs vägarna. Nu kommer vi att börja riva ytbeläggning och spränga för vatten, avlopp och gata.

Sprängningsarbetena startar vecka 47-48 i korsningen gata 1 och gata 6. Ca 100 meter åt gången kommer att vara avspärrat av Gata 1 för bortgrävning av väg och spärngning. Avspärrningen flyttar mot Magasinsvägen med ca 30 meter per dag.

Gata 6 spärras av mellan korsningen ner till mitten ungefär för första etappen bortgrävning av väg och sprängning. Därefter kommer sprängningen fortsätta i smågatorna vartefter vi får tillgång till resterande mark.

Entreprenören kontaktar berörda fastighetsägare inom avspärrningen innan arbetena startar med anvisningar om tillfällig parkering och annan hjälp.

Entreprenören märker upp pågående etapper mot rött på stora tavlan vid Presterudsvägen för besökare. På arbetsboden sätter entreprenören upp en ritning med planerad nästa etapp markerad i annan färg.


150917

Utbyggnad av vatten, avlopp och gator på Strandudden

Bästa fastighetsägare, som ni säkert har noterat har vi startat med avverkning på kommunens mark på Strandudden. Nästa steg är att rensa bort övrig vegetation, jord och stenblock där vägen ska breddas och få dike.

På den mark som nu är i privat ägo, men som ska överföras till kommunens gata vid genomförandet av detaljplanen, kommer vi att starta avverkningen efter att vi har fått beslut om förtida tillträde från Lantmäteriet. Om allt går väl hoppas vi att det beslutet kan tas vid eller strax efter förrättningssammanträdet den 1 oktober.

Lantmäteriet sköter alla beslut om ersättning för mark som ska bli gata/dike. Kommunen betalar inga ytterligare ersättningar. Ni som ska avstå mark till kommunens gata får därför gärna ta upp buskar, häckplantor mm på mark som ska bli gata/dike. Senast söndagen den 4:e oktober 2015 behöver detta vara klart.

Efter avverkning och rensning av marken längs vägarna kommer vi att påbörja rivning av väg och sprängning. Sprängning för vatten, avlopp och  nya diken startar i slutet av september och pågår fram till februari/mars 2016. Arbetet med att lägga ner vatten och avlopp i gatan påbörjas sedan och pågår fram till november/december 2016.

Vi kommer att göra semesteruppehåll under sommaren 2016. Exakt tidpunkt för semesteruppehåll meddelas per brev kring påsk 2016. Efter slutbesiktning (preliminärt i november 2016) kommer vi att koppla på vatten till samtliga fastigheter.

Informationstavla informerar om aktuella avstängningar

Från och med 29 september 2015 kommer vägarna inom området att vara avstängda vissa sträckor. Alla fastigheter kommer att kunna nås under entreprenadtiden, men inom avspärrat område kan man behöva gå kortare sträckor under en viss tid.

En informationstavla kommer att sättas upp där Tranvägen viker av från Presterudsvägen. Här kan du ladda ner en karta över tavlans plats. (Se även bilden nedan.) PEAB kommer att märka ut på tavlan vilken vägsträcka som är avstängd för dagen. Ni som bor på fastigheter öster om avstängningen kommer att ha möjlighet att köra ut via Magasinsvägen.

Brevutkörning, besökare och leveranser till fastigheter öster om avspärrningen följer skyltning med orange vägskyltar. Räddningstjänsten informeras särskilt av PEAB.

Om ni har större leveranser per lastbil behöver ni kontakta platschef Mikael Gûnther för samordning, innan ni bokar tid för leveransen.

De fastigheter som berörs direkt av en avstängning kommer att få brev till hemadressen drygt 1 vecka innan så att ni hinner planera trasporter, inköp mm.

Tillfälliga P-platser kommer att anordnas utanför avstängningen, men det är bra om ni kan komma överens med era grannar om tillfällig uppställning av bil under den tid då vägen är uppriven framför just er fastighet. Om ni vill ha mer information, kontakta platschef Mikael Gûnther.

El/tele

El- och teleavbrott kan inträffa under entreprenadtiden. Entreprenören och nätägarna arbetar intensivt på att upprätthålla funktionen under entreprenaden. Avbrott anmäls till respektive nätägare.

Sophämtning och post

Avfallshanteringen kommer från och med den 29 septeber 2015 att skötas genom att stora sopkärl för hushållsavfall ställs ut på två ställen utanför Strandudden:

Fastighetsägare som kör ut via Vålösundsvägen hänvisas till det område som ställs i ordning för sophämtning bakom Picassouddens Café.

Fastighetsägare som kör ut via Magasinsvägen hänvisas till ett grusat område innan utfarten till Magasinsvägen.

Tillfälliga postlådor märks upp med adress och sätts utanför avstängningarna.

--------------------------------------------------------

Rivstart för fortsatt utbyggnad Vålösundet

2015-08-19

Utbyggnaden av vatten- och avlopp med gator i Vålösundet har startat. Vi har påbörjat trädfällning för etablering ovanför Picassostatyn. Därefter fortsätter trädfällning på den mark som kommunen redan äger.

Byggbodarna kommer på plats mitten av september.

Kontrakt tecknat med PEAB som huvudentreprenör.

Arbete med vatten- och avlopp fram till servicebyggnaden vid Picasso startar mitten av september 2015.

Trädfällning på inlöst kvartersmark startar efter Lantmäteriets beslut om förtida tillträde.

Sprängarbeten i Jutviksvägen med flera gator startar mitten av september 2015 och pågår fram till januari/februari 2016. Därefter påbörjas VA-arbeten, serviser och grovåterställning, pågår till december 2016.

Våren 2017 sker finåterställning innan sommarsemestern.

Efter att sprängningsarbetena startar i september kommer framkomligheten att vara begränsad. Infart för boende, besökare och räddningstjänsten m.fl. kommer att säkras genom att bommarna vid byggvägen mot Magasinsvägen kommer att hållas öppna under hela byggtiden.

Boende kommer att hållas informerade om var Jutviksvägen och andra vägar stängs av via utskick och hemsidan.

-----------------------------------------------------------------------

Detaljplan för Vålösundet Östra del 4 (Strandudden) vann laga kraft 2015-05-22.

Vi har därför startat förberedelserna för utbyggnaden av vatten och avlopp i området.

Så här ser vår utbyggnadsplan ut:
1. Lantmäteriförrättningen påbörjas. Ett eget möte kommer att hållas, kallese skickas ut från Lantmäteriet.
2. Kommunens informationsmöte med berörda fastighetsägare sker den 15 och 16 juni 2015. Inbjudan har skickats ut, anmälan krävs.
3. Kommunens utsättning av förslag till förbindelsepunkt för vatten och avlopp pågår.
4. Kommunens provtagning av enskilt vatten pågår.
5. Besiktning av enskilda fastigheter kommer att göras innan arbetena startar.
6. Utsättning av nya gränser kommer att göras senare av Lantmäteriet.
7. Lantmäteriet fattar beslut om förtida tillträde till marken.
8. Byggstart tidigast månadsskiftet augusti/september 2015. Beror på när Lantmäteriet fattar beslut om förtida tillträde, och att sista budgetbesluten tas.
9. Beräknad byggtid ca 1½ år.

Arbetena kommer att delas upp i etapper. Vi kommer att informera berörda fastighetsägare om tider för etapper per brev och på hemsidan.
 
Vissa störningar kommer att uppstå, men vi hoppas att ni har överseende med detta. Vi undviker arbete under helger och kvällar, men om behov skulle uppstå kommer ni att informeras i god tid om detta. Vi arbetar för att störningarna ska bli så små och kortvariga som möjligt!
Vill du veta mer, kan du läsa broschyren "Frågor och svar", se under rubriken i vänstra menyn "Blanketter och broschyrer".