Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

VA-ordlista

Allmänna begrepp

Avlopp
Bortledande av spillvatten, dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse.

Dagvatten
Regn- och smältvatten från till exempel tak och gator.

Dränvatten
Vatten från dränering av husgrunder med mera.

Fastighetsägare
Den som äger en fastighet inom en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde eller har sådan fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande.

Förbindelsepunkt
Gränsen mellan en allmän VA-anläggning och en VA-installation.

Huvudman
Den som äger en allmän VA-anläggning, Kristinehamns kommun, Tekniska nämnden, VA-avdelningen.

Spillvatten
Förorenat vatten som avleds till avlopp. Från hushåll avleds spillvatten till exempel från toaletter, bad, disk och tvätt.

VA-anläggning
En anläggning som ska tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse. Kan delas upp på:

  • Allmän anläggning = en VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lag.

  • Enskild anläggning = en VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning.

VA-installation
Ledningar och därmed förbundna anordningar som inte ingår i en allmän VAanläggning men som har ordnats för en eller flera fastigheters vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller avsedda att kopplas till en allmän VA-anläggning.

Vattenförsörjning
Tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning.

Vattentjänster
Vattenförsörjning och avlopp (VA).

Verksamhetsområde
Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.

Avgifter 

Anläggningsavgift
Engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän VA-anläggning.
I Kristinehamn består anläggningsavgiften av:

  • Servisavgift. Denna avgift är kalkylerad för att täcka medelkostnaden för en uppsättning ”vanliga” servisledningar för renvatten, spillvatten och dagvatten fram till fastighetens förbindelsepunkt.

  • Avgift per förbindelsepunkt. Denna avgift har att göra med den nytta fastigheten har av att få ett antal förbindelsepunkter med anslutning till VA.

  • Lägenhetsavgift. Denna avgift är nyttorelaterad, då antalet lägenheter utgör ett direkt mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgång på VA.

  • Tomtyta. Detta är en kostnadsrelaterad avgiftsparameter. Huvudmannen får genom denna del av avgiften bidrag till utbyggnad av det lokala ledningsnätet. Bidraget ökar ju större tomten är, eftersom kostnaden för kommunen stiger med ökande tomtstorlek.

Brukningsavgift
Periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. I Kristinehamn består brukningsavgiften av:
 

  • Grundavgift. Denna avgift är densamma för samtliga fastigheter och täcker kostnader för planering, abonnentregister, debitering mm.

  • Tariffenhetsavgift. Denna avgift är till för att ge bidrag till underhålls-och kapitalkostnader.

  • Dagvattenavgift gata. Avgiften ska täcka kostnader för bortledande av dagvatten från allmänna platser via den allmänna anläggningen.

  • Rörlig avgift per m3. Denna avgift är till för att täcka de rörliga kostnaderna, det vill säga produktions- och distributionskostnaderna, reningskostnaderna för vatten respektive spillvatten samt ge bidrag till kapital- och underhållskostnader.