Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vålösundet östra del 6

Planförslaget antogs på kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2017. Planen är överklagad till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Ärendet ligger förnärvarande hos ansvarig handläggare på domstolen.

Detaljplanen Vålösundet östra, del 6 är den sjätte etappen av planläggningen längs östra Vålösundet.Planarbetet inleddes under 2014 med en workshop med de boende för att samla in tidiga synpunkter. Sedan var planförslaget på samråd under juni 2015 och utställning juni till september 2016.

Antagandehandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Utställningsutlåtande


Planhandlingar från tidigare skeden: 

Granskningshandlingar

Kungörelse

Plankarta

Plan- och genomförandebeskrivning

Behovsbedömning

Samrådsredogörelse

 


Här nedan finns handlingarna från samrådsskedet:

Samrådshandlingar

Kungörelse

Plankarta

Plan- och genomförandebeskrivning

Behovsbedömning

Bilaga Naturvärdesbedömning