Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Trafikplan

I samband med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan har en trafikplan tagits fram. Planen anger ställningstaganden och förhållningssätt i trafikfrågor på såväl övergripande som mer detaljerad nivå.

Planen har tagits fram enligt metodiken i TRAST (trafik för en attraktiv stad). TRAST är en handbok som finansieras av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting, i samarbete med Boverket, och som ger stöd för kommunens arbete.

Projektet genomfördes i syfte att nå en samlad målbild för utvecklingen av trafiken och trafiknätet i kommunen. Planen kommer att beskriva ställningstaganden och ett antal åtgärdsplaner kommer att formas, primärt för cykel- och biltrafik, parkering samt gods- och utryckningstrafik.

Trafikplanen behandlar och tar ställning kring frågor som handlar om:

  • Cykeltrafik

  • Parkering

  • Trafiken i centrum

  • Uppfattningar om gaturummet

  • Transporter av farligt gods

  • Buller

  • Tillgänglighet till Resecentrum

  • Utryckningsvägar

  • Trafiksäkerhet kopplat till transport till och från skolan

  • Restidskvoter

 

Trafikplanen antogs i KF (2017-09-28 §92) som ett självständigt styrdokument, men fungerar även som ett planeringsunderlag till ÖP.

Trafikplan