Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Trädfällning och röjning

Kommunen får in många önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd och röjning på kommunens mark. Utrymmet för att kunna tillgodose önskemål från enskilda medborgare är begränsat, men där inkomna önskemål ligger i eller i anslutning till planerade åtgärdsområden så försöker vi tillgodose dessa i möjligaste mån.

Du som önskar en förändring av skogens tillstånd eller vill ha ett träd fällt kan lämna ditt önskemål via kommunens felanmälan alternativt kontakta kommunens skogstekniker på tel: 0550-881 64. Inkomna önskemål handläggs löpande, men själva arbetet utförs från september till mars.

Du får inte själv utföra eller anlita någon för trädfällning eller röjning på kommunens mark. Otillåten åverkan räknas som egenmäktigt förfarande och polisanmäls. 

 

Riktlinjer för kommunens bedömning av önskemål

Kommunen är restriktiv med att fälla friska träd. Följande skäl tar kommunen generellt inte hänsyn till vid bedömning av önskemål:

- Enskilda träd som skuggar tomt, uteplats eller dylikt.
- Enskilda träd som skymmer utsikt.
- Att träd skymmer paraboler eller annan utrustning.
- Att träd tappar löv, barr eller frön på tomt.
- Att träd sprider pollen.

Följande kriterier tar kommunen hänsyn till vid bedömning av önskemål:

-
Trädens/vegetationens betydelse för området som helhet.
- Trädens/vegetationens betydelse för trygghet.
- Trädens/vegetationens ekologiska värden.
- Trädens/vegetationens estetiska värden.
- Trädens/vegetationens kondition.

Tillvaratagande av virke, ved och ris

Det är inte tillåtet att ta ved/virke från kommunens mark, inte från nyligen fällda träd, inte heller stående friska eller sjuka träd eller träd som fallit själv. Det är inte heller tillåtet att ta sin julgran från kommunens mark. Att ta ved eller virke utan lov är stöld.
Ris och virke som kommunen har fällt, hämtas, körs ut samt säljs eller flisas och säljs, på uppdrag av kommunen.

Trädgårdsavfall hör inte hemma i bostadsnära natur

Ditt eget trädgårdsavfall, ris eller upplag ska tillvaratas inom din egen tomt, alternativt ska du frakta det till återvinningscentral. Kompost och ris klassas som avfall. Lämnar du avfall på annan mark än din egen, gör du dig skyldig till nedskräpning.