Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Tillägg till detaljplan Vålösundet Östra del 2

Planen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde 26 maj och vann laga kraft 16 juni.

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till tillägg för detaljplanen Vålösundet Östra del 2. Planförslaget kommer att vara tillgängligt för samråd under perioden 4 mars till 25 mars 2016.

Planområdet omfattar cirka 400 m2 av fastigheten Kapurja 1. Syftet med tillägget är att möjliggöra att hela det befintliga båtupplaget kan bilda en egen fastighet. Detta uppnås genom att ändra användningen av de cirka 400 m2 av det befintliga båtupplaget som felaktigt fått användningen naturmark till kvartersmark avsedd för båtuppläggning.

Planen upprättas med ett förenklat standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Samrådet är en möjlighet för sakägare och andra berörda att lämna synpunkter på planförslaget.

Sedan planförslaget var ute på samråd under mars 2016 har planförslaget ändrats något på grund av de synpunkter som lämnades. Samtliga skriftliga synpunkter som lämnades under samrådet finns redovisade och kommenterade i ett särskilt utlåtande.

Antagande plankarta

Antagande planbeskrivning

Äldre handlingar från tidigare fas:

Samrådshandlingar

Meddelande

Plankarta

Planbeskrivning