Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Byggarbetsplats, nybyggnation av fristående villa, byggskylt, betonggrund
Byggarbetsplats - nybyggnation av fristående villa
Byggarbetsplats - nybyggnation av fristående villa

Ny bygglovstaxa 2016

I november 2015 antogs den nuvarande bygglovstaxan som gäller från och med 1 januari 2016 och som är mycket tydligare och rättvisare än föregångaren. Taxan bygger på fasta avgifter, genomsnittliga tider och på vilken typ av bygglov det är, till exempel nybyggnation av enbostadshus, installation av eldstad etc.

Du som sökande kan nu i förväg få veta exakt vad din planerade byggnation kommer att kosta, till skillnad från föregångaren.

När du lämnat in en komplett bygglovsansökan får du ett svar inom tio veckor, viket är ett lagkrav, 9 kap 27 § Skyndsam handläggning*. En komplett bygglovsansökan innebär ansökan, fasad- och planritning, situationsplan och kontrollplan (vid stor byggnation behövs även en riskbehörigt kontrollansvarig).

Ny beräkningsmodell

Bygglovstaxan bygger på en ny beräkningsmodell som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har tagit fram.

För att läsa hela taxan och se vad ditt planerade bygglov eller exempelvis installation av eldstad eller Attefallshus (anmälan) kan kosta klicka här: Bygglovstaxa 2016, så får du upp listan.

Den nya bygglovstaxan antogs i kommunfullmäktige i november 2015, § 122 2015-11-26.

 

* 9 kap 27 § Skyndsam handläggning
Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.