Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Slamtömning och förlängt hämtningsintervall

Slamtömning

Taxan för slamhämtning är differentierad efter brunns- eller tankstorlek.
I taxan ingår alltid 50 meter slang. Krävs ytterligare slang debiteras ett tillägg per gång. Hämtning sker minst en gång per år från fast boende och minst vartannat år från fritidshus. Hämtning sker enligt turlista eller tre dagar efter beställning. Önskas tömning snabbare än inom tre dagar, på kvälls- eller helgtid utgår tilläggsavgift.

Rabatt utgår om tömning av hushålls/slask/spolbrunnar beställs med ordinarie tömning. Brunnarna ska ligga inom fastigheten.

För slambrunnar större än 12 m3 debiteras tillägg per m3. Även brunnar där man kan misstänka bakfall och/eller inläckage från annat håll så att den uppsugna volymen överstiger brunnens angivna volym debiteras ett tillägg per m3

Frågor och beställningar görs hos LBC tel. 0550-387 32. 

Områden

Kommunen är indelad i fyra distrikt för obligatorisk hämtning. Hämtningen skall utföras med ca 1 års mellanrum.
Kvartal 1: Rudskoga.
Kvartal 2: Medhamn och Vike.
Kvartal 3: Varnum och Kristinehamn.
Kvartal 4: Ölme.

Förberedelser

Tänk på att frilägga brunnslock så hämtningen kan ske smidigt. Om anläggningen erfodrar arbete eller att abonnenten önskar hjälp med arbete före tömning kan ske debiteras timtid. 

Ansökan om förlängt hämtningsintervall av slam

Om du har hämtning av slam varje år, men anser att anläggningen klarar tömning vartannat år, kan du ansökan om förlängt hämtningsintervall hos miljö- och byggnadsnämnden. Blanketter hittar du här till höger. Har du frågor kring ansökan, är du välkommen att kontakta kommunens miljöinspektörer via uppgifterna här till höger. Har du frågor om priser och praktiska frågor kring hämtning, vänligen kontakta renhållningen.

Uppehåll i hämtning av slam

Om du av någon anledning inte nyttjar en fastighet och vill ha uppehåll i slamtömning kan du ansöka om dispens hos miljö- och byggnadsnämnden. Blanketter hittar du här till höger. Har du frågor om ansökan är du välkommen att kontakta oss via uppgifterna till höger.

Eget omhändertagande av slam

Du som har jordbruksfastighet och vill omhänderta slammet på egen fastighet, måste ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. Blankett för detta hittar du via länken här till höger. Har du frågor, är du välkommen att kontakta kommunens miljöinspektörer via uppgifterna här till höger.