Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Svanåtippen

Svanåtippen är en före detta deponi (soptipp) som ligger söder om Björneborg. Den var i bruk från 1950 till 1979. Här lades såväl hushålls- och trädgårdsavfall som industri- och byggavfall.

2012 tog kommunstyrelsen i Kristinehamns kommun beslut om att genomföra markundersökning av deponin för att kontrollera riskerna med den nedlagda tippen. Konsultföretaget Sweco fick i uppdrag att göra undersökningen. Man gjorde undersökningar i två omgångar, dels en huvudundersökning som blev klar i mars 2013, dels en kompletterande undersökning av grundvatten och sediment klar i juli samma år.

Utdrag från Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och riskklassning efter genomförda undersökningar:

"Under 2010 inventerades nedlagda deponier i Kristinehamns kommun av Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Svanå deponi placerades då i riskklass 2 på grund av eventuella föroreningar från hushållsavfall och industrier. För att kunna sänka riskklassen krävdes mer undersökningar och partikelfraktioner som adsorberar störst mängd förorening. Det rekommenderas därför att det, när isen provtagningar på plats. Detta genomfördes av Sweco i Karlstad. Första provtagningen skedde hösten och vintern 2012 samt kompletterande provtagning i september 2013. Undersökningen visade ingen spridning av föroreningar eller förhöjda halter i deponins omgivning varför Svanå nu är nedklassad till riskklass 3. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer i och med detta avsluta ärendet då ytterligare åtgärder inte anses nödvändiga.”

Du hittar mer information om arbetet i följande dokument:

Sammanfattning av Swecos undersökningar av Svanåtippen (PDF)

Rapport - Översiklig miljöteknisk undersökning av Sweco (PDF)

Rapport - Kompletterande provtagning inkl. bilagor (PDF)

Information angående nedklassning av Svanå deponi (PDF)