Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Strandskydd

För områden vid sjöar och vattendrag gäller särskilda strandskyddsbestämmelser som regleras i miljöbalken (MB). Avståndet för strandskyddet varierar mellan 100 och 300 meter från strandlinjen både inåt land och ut i vattenområdet.

översiktskartan kan du se var inom kommunen det är utvidgat strandskydd.

Inom strandskyddsområdet får inte byggnader uppföras eller vissa andra åtgärder vidtas utan särskilt tillstånd, så kallad strandskyddsdispens.

Även bygglovsbefriade byggnader kräver strandskyddsdispens.

Dispens ges i Kristinehamns kommun av miljö- och byggnadsnämnden och beslutas normalt samtidigt med förhandsbesked eller bygglov.

Behöver du utföra arbeten i vatten?

Att utföra en åtgärd eller arbete i vatten kallas vattenverksamhet. Några exempel på vanliga vattenverksamheter är dikning eller annan typ av markavvattning, muddring, pålning eller anläggande av pirar. Gemensam sommarvattenanläggning i ett fritidshusområde är ett annat exempel, oavsett om vattnet kommer från sjön eller en borrad brunn. Vattenverksamhet ska anmälas till länsstyrelsen. Klicka här för att komma till länsstyrelsens sida om vattenverksamhet och tillhörande blanketter.

Vid större verksamheter ska tillstånd sökas hos Miljödomstolen i Vänersborg.