Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Solrosen

Planen vann laga kraft 8 april 2016.

Planområdet omfattar fastigheten Solrosen och del av Enserud 1:1, Fältet 1:1 och Sanna 1:7. Huvudsakligt syfte med detaljplanen är att ändra användning på fastigheten för att möjliggöra annan verksamhet och att lokalgatan som korsar området ska få rätt beteckning i plan.

Antagande plankarta

Antagande planbeskrivning