Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Tallskog
Tallskog
Tallskog A9-området
Tallskog
Tallskog
Tallskog A9-området
Vitsippor
Vitsippor
Vitsippor A9-skogen

Skogen

Kristinehamns kommun äger ca 2 000 hektar skogsmark som består av naturmark, rekreations-och produktionsskog samt myrar och berg. Av kommunens markinnehav är 30 ha skyddat via biotopskydd.

Innehavet är beläget nära Kristinehamn stad och kommunens övriga tätorter och nyttjas flitigt för friluftsliv. Kommunens skog kring tätorterna sköts enligt en grön skogsbruksplan. Detta gör vi för att ta stor hänsyn till sociala värden, skogens betydelse för ett rikt djur- och växtliv, samtidigt som skötselåtgärder (även avverkningar) görs för att gynna produktionen av virke och för att skogsbruket skall vara klimatanpassat.

Kommunens skogsbruk är certifierade enligt FSC® (lic. nr. C007169) en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Kommunens skogar är även certifierade enligt PEFC™, Programme for the Endorsement och Forest Certification som också är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk.

Det sker en ständig förändring av skogsmarksarealen främst beroende på försäljning av mark för byggnation samt strategiska köp för kommande exploatering eller bytesmark. Siffrorna ska därför ses som ungefärliga uppgifter. Det kommunala skogsinnehavet har enligt skogsbruksplanen följande uppdelning:
• Produktion och rekreationsskog 1 400 ha
• Naturmark inom detaljplanelagt område 400 ha
• Biotopskydd 30 ha
• Myr/berg 170 ha
Totalt ca 2 000 ha

Tekniska nämnden har det formella ansvaret för kommunens skogsbruk.