Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Sannakajen

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Sannakajen, kv. Alligatorn. Detaljplanen antogs på kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni. Detaljplanen är överklagad och ärendet ligger just nu hos Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900

I Kristinehamns kommuns gällande översiktsplan, ”Översiktsplan 2004”, är det aktuella området avsatt för ”Planerade bostäder”. Planförslaget är förenligt med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Fastighetsägare inom planområdet och närboende ombeds läsa avsnitten Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser samt Konsekvenser av planens genomförande i Planbeskrivningen särskilt noga. Här sammanfattas planförslagets huvudsakliga påverkan på de enskilda fastigheterna.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt Malin Iwarsson 0550-885 50, eller
Planeringschef Kalle Alexandersson, 0550-880 02

Synpunkter:

Har ni synpunkter på planförslaget ska dessa skickas skriftligen till:

Kommunledningsförvaltningen

1. Planeringsavdelningen
681 84 Kristinehamn

Märk kuvertet Detaljplan Sannakajen, eller per e-post till:

kommunen@kristinehamn.se

Antagandehandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

 

Handlingar från tidigare skeden:

Granskningshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Bilaga översvämningsplan

Samrådsredogörelse

Samrådshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Bilaga 1 Dagvattenutredning

Bilaga 2 Bullerutredning