Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Södermalmsskolan

Planområde

Planen vann laga kraft 7 juni 2016.

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Valen 1, Hajen 1 m.fl. (Södermalmsskolan). Planen antogs av kommunfullmäktige 28 april 2016. Planens syfte är att pröva möjligheten till en utökning av skolverksamheten vid Södermalmsskolan.

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Trafikutredning

PM Trafikworkshop