Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Rivningslov eller anmälan

När en byggnad ska rivas helt eller delvis krävs rivningslov om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område. Rivningslov kan även krävas i andra områden där kommunen bestämt det genom områdesbestämmelser. 

Ska en byggnad som ligger utanför dessa områden rivas så krävs istället en anmälan.

Kontakta gärna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för information om vad som gäller för just din byggnad. Kontaktuppgifter finns här till höger.

Följande handlingar bör en ansökan om rivningslov eller anmälan om rivning innehålla:

  • Ansökningsblankett, se länk till höger

  • Ritningar där det tydligt framgår vad som ska rivas

  • Kontrollplan

  • Inventering av rivningsavfall

  • Kontrollansvarig, vid större rivningar