Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Reducerat abonnemang för dig med mindre mängd hushållsavfall

Reducerat abonnemang innebär mindre volym i avfallskärlen eller förlängt hämtningsintervall. Hushållet måste vara anslutet till centralt omhändertagande av matavfall eller ha en dispens för hemkompost.
Volymreducering innebär en avgränsande botten som ger 80 liter i 140 liters kärlen.  Matavfallskärl töms alltid var 14:e dag men brännbart avfall är valbart mellan 14 dagar eller var 4:e vecka.

För att reducerad hämtning ska kunna beviljas så måste utsortering, fyllnadsgrad och vikt beaktas, vidare får olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstå.

Reducerat abonnemang kan du få efter överenskommelse med renhållningsavdelningen.

Medgivande om reducerad hämtningsintervall kan komma att återkallas om

  •  avgift uteblir

  • kärlets fyllnadsgrad och maxvikt överskrids

  • abonnenten inte utför korrekt sortering

  • om olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.