Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Rapport från projektet Vattenvård

Rapporten med åtgärdsstrategi, faktadel och bilagor har från mitten av april till slutet av oktober 2012 varit ute på remiss till myndigheter, intresseorganisationer, andra kommuner etc. Nu pågår genomläsning och bearbetning liksom ev. redigering av rapporten samt fortsatt beredning av kommunens strategi och miljömål enligt vattendirektivet.

Rapporten har därför tagits bort från hemsidan så länge. Vi kan berätta att flera åtgärder som  finns med i strategin påbörjats, t.ex. om- och tillbyggnad av kommunala reningsverk, översyn av enskilda avlopp, fördjupad utredning av våtmark vid Casco, planering och utveckling av miljövänlig service för fritidsbåtar i våra hamnar. (t. ex latrintömning, tvätt, bränslehantering) liksom strukturkalkning inom jordbruket. Detta innebär att arbetet för att minska övergödningen och förbättringen av den ekologiska statusen går framåt.

Är du intresserad av mer information om rapporten och vattenvårdsprojektet kan du kontakta antingen miljösamordnare Stefan Johansson eller ekolog Johanna Bengtsson på kommunledningskontoret. "
 

Remissutskick, vattenvårdsprojektet

KSAU:s beslut om att skicka rapporten på remiss

Följebrev till remissutskicket