Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på partiklar som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). 1 Bq/m³ innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

Höga halter av radon i inomhusluften ger förhöjd risk för utveckling av lungcancer och utgör därmed en hälsorisk.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: marken, byggnadsmaterialet eller vattnet. Markradon kan ta sig in i bostaden genom sprickor i grunden, otäta rörgenomföringar eller otäta golvbrunnar. Byggnadsmaterialet lätt blåbetong kan också avge radon. Blåbetong tillverkades mellan åren 1929 och 1975. Höga halter av radon kan även finnas i vatten från djupborrade brunnar. I kommunalt anslutna fastigheter är det dock säkerställt att radonhalten är låg i dricksvattnet.

Riktvärde

Gällande riktvärde för radonhalt i inomhusluften är 200 Bq/m3.

Mål

Ett delmål i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är att radonhalten i alla bostäder år 2020 ska vara högst 200 Bq/m³. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m³.