Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Detaljplan för del av Presterud 1:11

Planområde

Planen vann laga kraft 2016-02-26

Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Presterud 1:11 m fl.

Planområdet omfattar nord östra delen av fastigheten Presterud 1:11 samt del av Presterud 1:1. Planens syfte är att ge planstöd för en handelsetablering på norra delen av fastigheten Presterud 1:11. Detta åstadkoms genom att upprätta en detaljplan över det aktuella området där den huvudsakliga användningen är centrumändamål (C).

Planen upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Antagandehandlingar:

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande