Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Presterud

Vi har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Presterud (fd A9). Planförslaget är tillgängligt för samråd under perioden 15 januari till 16 februari 2018.

Detaljplanen för Presterud avser det f.d regementsområdet i Kristinehamn, beläget ca. 2 km från centrum. Syftet med planen är att integrera området i staden och skapa en funktionsblandad stadsdel. Ett program upprättades 2007 som sedan var ute på samråd.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Samrådet är en första möjlighet för sakägare och andra berörda att lämna synpunkter på planförslaget. För en presentation av planförslaget och möjlighet att komma med synpunkter samt ställa frågor ordnas ett samrådsmöte 30 januari klockan 18.00. Mötet hålls på Merx Fastigheters kontor på Garnisonsvägen 3. Meddela per telefon (0550-880 04) eller e-post (plan@kristinehamn.se) om ni kommer.

Upplysningar:
Upplysningar om planförslaget lämnas av:
- Planarkitekt Malin Iwarsson, 0550-885 50 eller
- Planeringschef Kalle Alexandersson, 0550-880 02

Synpunkter:
Har ni synpunkter på planförslaget ska dessa skickas skriftligen till:
Kommunledningsförvaltningen
1. Planeringsavdelningen
681 84 Kristinehamn
Märk kuvertet Detaljplan Presterud (fd A9), eller per e-post till:
kommunen@kristinehamn.se

Synpunkter skall vara kommunen skriftligen tillhanda senast 2018-02-16. Den som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Samrådshandlingar:

Plankarta norr 

Plankarta söder

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Dagvattenutredning

Trafikutredning

Grönstrukturplan

Miljöteknisk undersökning

Handlingar från tidigare skeden:

Detaljplaneprogram

Illustrationskarta (låg upplösning)

Illustrationskarta (hög upplösning)

Behovsbedömning