Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Pingstliljan 16

Detaljplan för fastigheten Pingstliljan 16 antogs av kommunstyrelsen den 3 juni 2014 och vann Laga Kraft den 26 juni 2014.

Syftet med planen var att möjliggöra bostäder på fastigheten då den innan bara fick användas för samlingslokaler. Resten av kvarteret Pingstliljan är planlagt för "bostäder samt i vissa fall handel". I och med den nya detaljplanen kommer fastigheten att få användas för centrumändamål (vilket täcker in så väl samlingslokaler som handel) och bostäder.

Planen upprättades med enkelt planförfarande och var på samråd mellan 26 mars och 25 april 2014.

Antagandehandlingar:

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Samrådshandlingar:

Kungörelse

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Behovsbedömning