Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade


Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Kristinehamn kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

• Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats.
• Du kan få tillstånd i undantagsfall, om du har rörelsehinder, men inte kör bil själv. Då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
• Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.
• Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande.

Du kan inte få parkeringstillstånd om

• Du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå.
• Du är blind, men inte har något rörelsehinder.
• Du har svårigheter att bära.
• Du har mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, och akut kan behöva uppsöka toalett.
• Du har svårigheter att ta dig i och ur en bil.
• Du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Här får du parkera

• Du får parkera på parkeringsplatser på gator och torg som förvaltas/sköts av kommunen.
• Du får parkera högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
• Du får parkera högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
• Du får parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Du måste då följa de regler för längsta parkering som gäller.
• Du får också parkera i andra kommuner i Sverige, men då enligt de regler som gäller för varje kommun. Vissa kommuner tar ut parkeringsavgift, i andra är parkeringen gratis.
• Du får också parkera med tillståndet i de flesta länder inom EU. Men kontakta först ambassaden i det land du ska åka till för att veta mer om vad som gäller där.
EU Parking card (information på engelska)

Här får du inte parkera med tillståndet

• På tomtmark - om inte ägaren tillåter det.
• På platser för visst ändamål, till exempel lastplats eller taxiplats.
• På vändplats.
• På plats anvisad för viss trafikantgrupp, till exempel konsulat.
• På plats anvisad för visst slag av fordon, till exempel buss.
• I gångfartsområde (där är parkering bara tillåten på särskilt anordnad p-plats).
• På huvudled, om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.

Vad är tomtmark?
Alla civilrättsligt reglerade parkeringsplatser är på tomtmark. En tumregel är att se efter om det finns en tilläggstavla vid infarten med ett företagsnamn och telefonnummer. Då är parkeringen på tomtmark och då gäller inte tillståndet. OBS! Vissa gator är enskilda, alltså tomtmark!

När måste du betala avgift?

I Kristinehamn är kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser gratis för dig med tillstånd.
Dessa platser är Kolgården, Södertull, Raggartorget, Norra Torget. De andra avgiftsbelagda parkeringarna i Kristinehamn är privatägda. Alla kommuner har däremot inte gratis parkering. Då måste du betala på avgiftsbelagd parkering.

Vad gäller för ditt parkeringstillstånd?

Tillståndet är personligt
Tillståndet är personligt och får bara användas när du som har fått tillstånd själv kör fordonet eller när du åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare. Lånar du ut ditt tillstånd kan vi dra tillbaka det.

Placera tillståndet väl synligt
Du ska placera parkeringstillståndet i fordonets främre del så att framsidan är väl synlig och läsbar i sin helhet utifrån.

Ditt parkeringstillstånd är en värdehandling
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Du bör därför inte förvara tillståndet i fordonet utom då tillståndet används för parkering. Om du tappar eller blir bestulen på parkeringstillståndet måste du polisanmäla det. Kopia på polisanmälan skickar du till gatukontoret, som då spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

Så här gör du för att ansöka

Du kan ansöka via vår e-tjänst eller genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten som finns att ladda ner här.

Tillsammans med din ansökan ska du bifoga ett läkarintyg för att kommunen ska kunna göra en korrekt bedömning.

Behöver du hjälp vänder du dig till tekniska förvaltningen (kontaktuppgifter finner du till höger på sidan).