Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ny stadspark

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för parkområdet kring det som brukar kallas för Svinvallen, dvs det område vid Varnan där skateparken, Ölme diversehandel och Carl Nesjars helårsfontän finns. Detaljplanen var ute på granskning mellan 19 april och 17 maj 2017. Nästa steg i planprocessen är att den går till antagande. Detta väntas ske under hösten 2017.

Planen syftar till att utveckla området som offentligt rum med inriktning mot en stadspark för rekreation, evenemang och aktiviteter. Planen syftar ockspå till att möjliggöra en flexiblare användning av fastigheten Nebulosan 10 där gällande plan är hårt styrd mot ett projekt som aldrig kom att genomföras.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till:

Kommunledningsförvaltningen,

1. Planeringsavdelningen,

681 84 Kristinehamn,

märk kuvertet Kristinehamns Stadspark

eller till:

kommunen@kristinehamn.se

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 17 maj 2017.

Detaljplanen var ute på samråd från 18 november 2016 till 3 januari 2017. Ett planprogram togs fram och var ute på samråd mellan 26 september och 31 november 2014.

Programmet antogs vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2015. 

Granskningshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

 

Handlingar från tidigare skeden:

Samrådshandlingar:

Plankarta

Grundkarta

Planbeskrivning

Handlingar från tidigare skeden i planprocessen

Antagandehandlingar: 

Planprogram

Samrådsredogörelse

Illustrationer (ej antagandehandlingar):

Programkarta

Illustrationsplan

Övrigt:

Presentation från kommunstyrelsens arbetsutskott 141209