Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
karta med inritat förslag över stadspark
Förslag utformning ny stadpark
Slutgiltiga förslaget som nu är underlag för kalkyleringsprocessen

Ny stadspark

Ny stadspark

Arbetet med att omvandla Svinvallen och området upp mot Albinvägen till en ny stadspark för alla kristinehamnare går vidare. Planprogrammet för området antogs av kommunstyrelsen i Kristinehamn i januari 2015. Programmet baseras på det vinnande förslaget i den arkitekttävling, Europan 12, kommunen deltog i under 2013-14.

Planprogrammet finns att läsa här.

Den 15 april hade projektgruppen sitt första möte tillsammans med landskapsarkitekter från Karavan Landskap i Uppsala.  Detta företag ska göra den slutliga utformningen av parken och ta fram det förfrågningsunderlag som sedan ska användas vid upphandling av entreprenör för iordningställande av parken. Byggandet planeras komma igång 2017.

Under mötet utgick man från ett utkast/en tidig skiss för att kommunens olika förvaltningar skulle kunna få en uppfattning om hur förändringarna på Svinvallen påverkar deras verksamhet och en möjlighet att påverka i ett tidigt skede. Projektgruppen ska komma med synpunkter under denna vecka och sedan påbörjar landskapsarkitekterna detaljutformningen av parken. Detta ska vara färdigt i sommar. Under hösten ska förfrågningsunderlaget (dvs fullständiga ritningar) tas fram.

Tidsplan

Kalkylhandling och anpassning till budget – juli 2016
Politiskt beslut – sept 2016

Förfrågningsunderlag för entreprenad – höst 2016
Upphandling entreprenör – vinter 2017
Byggstart – vår/sommar 2017

Klicka här kan du se förslaget (i större format) över Ny stadspark. Förslaget är underlaget för kalkylberäkning, anpassning till budget och politisk beslut

Fakta om Svinvallen

Svinvallen i Kristinehamn var fram till mitten av 1900-talet en del av stadens inre hamn och präglades av hamnverksamhet. I takt med att det blev möjligt att ta upp större fartyg i Vänern, blev dock inre hamnen för trång – och hamnverksamheten i Kristinehamn flyttades ut till sitt nuvarande läge. Kvar på Svinvallen blev ett antal mindre industrier och lagerverksamheter.

I början av 1960-talet sanerades stora delar av Svinvallen, och 1964 invigdes det då toppmoderna badhuset Broängsbadet, som användes fram till år 2010. År 2012 revs det gamla badhuset. Idag finns en skatepark, en museal lanthandel med café och en skulptur av den norske konstnären Carl Nesjar på området. 

Såhär står det om Svinvallen i kommunens senaste översiktsplan: ”Ett sammanhängande område med gång- och cykelvägar, träd och grönska skapas från kvarteret Vågen till inre hamnen/gästhamnen. Ytan skall knytas ihop och skapa en enhet med kvarteret Tapiren (norr om Albinvägen) och grönytan söder om Varnan vid Landa. Inom området skall det tillåtas växa fram publika och kommersiella verksamheter med inriktning mot kultur, turism, rekreation och nöje. Områdets karaktär som grönområde skall dock dominera.”

Många kristinehamnare har haft åsikter om Svinvallens framtid. Vid ett medborgardialogmöte som kommunen och det lokala näringslivet anordnade hösten 2012 lämnades ett hundratal idéer och förslag in gällande området. Intentionerna i kommunens översiktsplan, att Svinvallen ska vara både grönområde och aktivitetsområde, och samtidigt länka samman centrum och Broängen överensstämmer väl med kristinehamnarnas åsikter.

Arkitekternas uppgift i Europan 12 var att ta till sig både kommunens intentioner och medborgarnas åsikter och skapa något nytt utifrån detta.