Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Norra Höja 3:2 mfl

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har tagit fram ett förslag till planprogram för Norra Höja m fl. Planförslaget var tillgängligt för programsamråd under perioden 30 augusti till 30 september 2016. Planområdet omfattar fastigheten Norra Höja 3:2 och en del av Norra Höja 3:1 och ligger i anslutning till riksväg 26 sydost om Kristinehamns tätort. Just nu pågår utredningar som tillhör planarbetet, nästa steg i processen är att anta programmet.

Programmets syfte är att pröva möjligheten till att utöka Drevsta handels- och verksamhetsområde med inriktning mot sällanköp och skrymmande varor. Med ett program kan viktiga frågor utredas i ett tidigt skede. Planen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2014:900.

I gällande översiktsplan för Kristinehamn, Översiktsplan 2004, är marken i huvudsak utpekad som industrimark i enlighet med gällande detaljplan.
Programsamrådet är en första möjlighet för sakägare och andra berörda att lämna synpunkter på planprogrammet som kommunen sedan tar med sig i arbetet med att upprätta ett förslag på detaljplan.

Planhandlingar:
Under programsamrådsperioden finns samtliga handlingar som hör till planförslaget utställda på:

Planeringsavdelningen, Kungsgatan 30 (kommunhuset)
Receptionen har öppet: vardagar 07:30 – 12:00 och 13:00 – 16:30. (kontakta gärna planeringsavdelningen inför besök så att det finns personal på plats)

Kristinehamns bibliotek, Tullportsgatan 13, tidningsrummet
Öppet måndag – torsdag 09:00 – 19:00, fredag 09:00 – 17:00, och lördag 11:00 –14:00

Papperskopior av handlingarna kan tillhandahållas mot en kostnad av 50 kronor.


Upplysningar:
Upplysningar om planförslaget lämnas av:
- Planarkitekt Petra Okanovic 0550-881 90,
- Planarkitekt Malin Iwarsson 0550-885 50
- Planeringschef Kalle Alexandersson, 0550-880 02


Synpunkter:
Har ni synpunkter på planförslaget ska dessa skickas skriftligen till:
Kommunledningsförvaltningen
1. Planeringsavdelningen
681 84 Kristinehamn


Märk kuvertet Planprogram Norra Höja, eller per e-post till:
kommunen@kristinehamn.se
Synpunkter skall vara kommunen skriftligen tillhanda senast 2016-09-30.

Plankarta

Planprogram

Behovsbedömning