Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Norra Dye 1:14 m.fl.

Detaljplanen antogs av Kommunstyrelsen 2014-04-08 och vann laga kraft 2014-05-08. 

Antagandehandlingarna finns här:

Plankarta

Planbeskrivning

Utlåtande

Detaljplanen berör Norra Dye 1:14 och Norra Dye 1:20 där bl.a. Kristinehamns elverk finns. Planområdet är beläget i Kristinehamns stadsområdes sydöstra del, 150 meter söder om cirkulationsplatsen i mötet mellan Skaraborgsvägen och Varnumsleden, cirka 2 km från centrum.

Planens syfte är att planlägga för ändrad markanvändning. I gällande plan förutsätts att marken används för allmänt ändamål, vilket i plansammanhang betyder att markanvändaren ska vara stat eller kommun. Fastighetsägare, Kristinehamns Fastighets AB, vill kunna upplåta marken till en bredare krets och man vill även bredda möjligheterna att använda marken för annan användning än den nuvarande, som är tekniska anläggningar.

Planen var på samråd mellan den 15 november och 13 december 2013 och genomfördes med enkelt planförfarande.