Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Naturreservat

Naturreservat Kummelön.Det finns många fina naturreservat i Kristinehamns kommun. Här följer en lista över våra reservat samt en kort beskrivning av varje område. Länsstyrelsen i Värmland har hand om naturreservaten i Värmland. Klicka på länken här i högerlisten för att komma till Länsstyrelsens sida. 

Blomsterhultsmossen 

Fint våtmarksområde med högmosse, randskog, laggkärr och myrholmar ovanliga för sydöstra Värmland. Här kan du hitta flera arter som är beroende av större opåverkade naturområden för sin överlevnad som vedtrappmossa och långflikmossa. Området på 30 hektar, ett tidigare domänreservat från 1937, blev naturreservat 2000 och innehåller även stenåldersboplatser.

Dyrön

Dyrön är Kristinehamns senaste naturreservat och ligger vid kommunens sydspets mot Vänern med en fantastisk utsikt över sjön. Reservatet består av ca 200 hektar mark och lika mycket vatten. Här finns bland annat dramatiska stränder, ett rikt fågelliv och vackert småskaligt jordbruk med anor från 1500-talet. Man kan ta sig till Dyrön både landvägen och sjövägen.

Åk väg 26 söderut. Vid Nybble svänger du av och åker mot Medhamn. Efter ca 12 kilometer, sväng vänster på en avtagsväg. Därifrån är det cirka 5 kilometer till reservatet. När du kört in på den mindre vägen svänger du vänster efter ca 1 kilometer och sedan höger efter cirka 1,5 kilometer.

Inre Kilsviken

Kilsviken är berömt för sitt rika fågelliv, och bedöms som en internationellt värdefull rastlokal för våtmarksfåglar! Bäst studeras fågellivet från reservatets fågeltorn. Härifrån kan du få se allt från stora skaror änder, gäss och vadare till havsörn.

Kör väg 26 söderut, sväng in vid Nybble och kör ca sex kilometer västerut mot Medhamn. Parkeringsplatser finns på båda sidorna av vägen. Från parkeringsplatsen är det cirka 1 km vandring ner till viken.

Konsterud Norra Domänreservat

Detta område har både gamla granar och gamla tallar i olika nedbrytningsstadier som gynnar flera sällsynta arter. Här trivs allt från mossor och lavar, svampar och insekter till en mångfald av fåglar. Det tidigare Domänreservatet bildades 1959 för att
"bevara en relikt av gamla tiders skogar" i ett övrigt brukat landskap och blev naturreservat 1999. Tillsammans med närliggande reservatet Konsterud södra omfattar de båda 5,9 hektar naturskog.

Konsterud Södra Domänreservat   

Detta område har både grova äldre tallar och granar i olika nedbrytnings-stadier som gynnar flera sällsynta arter. Allt från mossor och lavar, svampar och insekter till en mångfald av fåglar trivs här. Många gamla träd är beklädda av hänglavar. Det tidigare Domänreservatet bildades 1943 för att bevara mycket gamla granar och tallar i ett övrigt brukat landskap och blev naturreservat 1999. Tillsammans med närliggande reservatet Konsterud norra omfattar de båda 5,9 hektar naturskog. Stormen vintern 2004 gav många vindfällen som i sin tur gynnar insekter och fåglar. Var extra försiktig i dessa delar av reservatet.

Kummelön

Kummelön är kanske länets mest populära naturreservat med bland annat ekar och lindar av imponerande storlek. De gamla ekarna erbjuder boplats för flera fågelarter. Kummelöns vårflora med vitsippor och blåsippor är imponerande. På Kummelön finns en raststuga och en utsiktsplats med god utsikt över Ölmeviken, en av länets bästa fågellokaler.

Kör E18 mot Karlstad, ta av mot Ölme kyrka. Följ sedan skyltarna till naturreservatet.

Nötön/Åråsviken

Längst ner i Värmlands sydöstra del ligger Nötön/Åråsviken. Det flacka landskapet med många slingrande åsar bildar en mosaik av olika naturtyper. Områdets ändmoräner anses vara bland de vackraste i landet. De bildades då inlandsisen drog sig tillbaka norrut
för ca 10 000 år sedan. Området präglas av en rik insektsfauna – många bedömer Nötöreservatet som länets främsta lokal för sällsynta insekter.

Kör väg 26 söderut. Sväng av mot Nybble och fortsätt västerut. Vid Visnums-Kils kyrka ta av söderut till Prästön/Linsön (norra delen av reservatet). För att komma till Nötön och Arskagen så passerar du istället kyrkan och tar av söderut efter cirka tre kilometer. Den vägen är låst med en vägbom perioden 1 oktober – 31mars. Vägen över Linsön är dock öppen året om.

Sibberön   

Den som vill känna den riktiga skärgårdsmiljön kan göra ett besök på Sibberön, söder om Kristinehamn. Passagerarbåt avgår från Rönneberg, nära Picassostatyn, till Vålön. Därifrån vandrar man ut till Sibberön.

Stora Vilången  

På holmar och uddar vid sjön kan du hitta riktigt grova, flerhundraåriga tallar. Gamla vresiga tallar i olika nedbrytnings-stadier gynnar flera sällsynta arter. På Rutön finner du den äldsta och mest naturskogslika skogen. Denna tätortsnära naturskog är en liten pärla i ett övrigt brukat landskap. Det tidigare Domänreservatet från 1939 blev  naturreservat 2004 och omfattar 108 hektar varav cirka 35 hektar land. Här finns även stenåldersboplatser. Den gamla vandringsleden löper genom en mosaik av myrar och fastmark, brukad skog och naturskog. Passande för friluftsliv. Området har några iordningställda eldplatser.

Värmlands Säby   

Här kan du vandra i en anrik och artrik hagmark med mäktiga ekar. Denna tidigare skärgård har många intressanta spår, från såväl inlandsisen som järnåldern. Värmlands Säby har också ett rikt fågelliv, många insektsarter (17 hotade arter) och många lavarter (15 hotade arter).

Kör söderut på väg 26. Efter ca två mil, följ skylt mot Värmlands Säby. Kör genom allén och
förbi herrgårdsbyggnaden, sväng vänster, rakt söderut förbi gravfältet till parkeringsficka med informationsskylt. Här börjar vandringsleden som leder dig in i norra delen av reservatet efter en kilometer.

Värmlandsskärgården

Värmlandsskärgården i Vänern är en unik skärgård med stora möjligheter för friluftsliv och möjligheter att bekanta sig med flora och fauna.  Floran är präglad av det speciella klimatet runt Vänern. Växtligheten varierar. Vissa öar och stränder är karga med hällmarkskaraktär och andra är frodiga med stort utbud av örter och skog. Faunan kanske mest präglas mest av fågellivet med till exempel fisktärnor, trutar, måsar, strandskator, fiskgjusar och havsörnar. Varför inte vandra rakt ut i skärgården?

Ta turbåten till Vålön och följ den utmärkta leden vidare till Kalvön och Sibberön. Öarna har broförbindelse. På Sibberön finns en övernattningsstuga som kan användas för tillfällig övernattning. Öarna Kalvön och Sibberön ingår i Sibberöns naturreservat. Inom reservatet finns bryggor och tilläggsplatser för båtar, grillplatser, vindskydd och toaletter. Det finns också möjlighet att åka turbåt till Långön och Alvön. På några platser söder om Kristinehamn (Jutviken, Värnanäs och Kungens rastplats) finns det bra möjligheter att från land uppleva Vänern.